Eltérés az egységesen előírt tájékoztatási követelményektől

Az eltérés azt jelenti, hogy a vizsgálat elvégzése helyett bizonyos általános vagy különös szabályokon alapuló indoklást adnak.

Eltérés alkalmazására általában az alábbi három okból kerülhet sor:

  1. a vizsgálat elvégzése tudományos szempontból nem indokolt
  2. a vizsgálat technikailag nem megvalósítható
  3. a vizsgálat elvégzése az expozíció alacsony szintjének igazolása miatt nem indokolt

Ezeket az általános szabályokat a REACH XI. melléklete ismerteti. A REACH VII-X. mellékletének 2. oszlopa az egyes tájékoztatási követelményekre vonatkozóan felsorolja a különös szabályokat és az eltérés lehetőségeit. Az egységesen előírt információk helyett eltérés alkalmazása esetén minden esetben hiteles és dokumentált indoklást kell adni.

Gerinces állatokon kizárólag végső megoldásként szabad új kísérleteket végezni, amikor már minden egyéb adatforrást kimerítettek. Ne feledje azonban, hogy az állatkísérlet elvégzésének mellőzése nem veszélyeztetheti az anyag biztonságos felhasználását.

Konkrét adatokra vonatkozóan a vizsgálat elhagyható, amennyiben az anyag tulajdonságai miatt technikailag nem lehetséges annak elvégzése. Lásd az alábbi példálódzó felsorolást:

Anyag tulajdonsága A vizsgálatot nem kell elvégezni
Gázok 7.3. Forráspont
7.4. Relatív sűrűség
7.14. Granulometria
Folyadékok 7.14. Granulometria
Szervetlen anyagok 7.8. Megoszlási együttható
7.9. Lobbanáspont
9.2.1.1. Gyors biológiai lebonthatóság
Szerves peroxidok 7.13. Oxidáló tulajdonságok
Öngyulladó levegőben vagy vízzel vagy nedvességgel érintkezve szobahőmérsékleten 8.1. Bőrmarás / bőrirritáció
8.2 Súlyos szemkárosodás / szemirritáció
8.3 Bőrszenzibilizáció
Erős sav / bázis 8.1. Bőrmarás / bőrirritáció
8.2. Súlyos szemkárosodás / szemirritáció
8.3. Bőrszenzibilizáció

 

Néhány vizsgálati eredmény vagy felhasználási feltétel következtében a vizsgálatot nem kell elvégezni. Lásd az alábbi példálódzó felsorolást:

Vizsgálati eredmény vagy felhasználási feltétel A vizsgálatot nem kell elvégezni
Az olvadáspont 300 °C felett van 7.5. Gőznyomás
Vízben könnyen oxidálódik 7.7. Vízben való oldhatóság
Bőrrel érintkezve nem akut toxicitásúként besorolt 8.1. Bőrmarás/bőrirritáció
Bőrmaró hatásúként besorolt 8.5. Akut toxicitás
A környezeti veszély szempontjából történő osztályozáshoz és címkézéshez elegendő információ áll rendelkezésre 9.1.1. Rövid távú toxikológiai vizsgálat gerinctelen állatokon
Nincs kibocsátás szennyvízkezelő rendszerbe 9.1.4. Eleveniszap-respiráció gátlás vizsgálat

 

 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)