Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

Gyakorlati tanácsok az adatmegosztással és a társregisztrálókkal együtt történő benyújtással kapcsolatban

Az adatmegosztás és a közös benyújtás célja nem az, hogy bárki számára nyereséget termeljen, hanem a tényleges költségek megosztása valamennyi társregisztráló (Ön, egyéb potenciális regisztrálók, korábbi regisztrálók) között, akiknek szükségük van az adatokra.

Ön és társregisztrálói ugyanazon a piacon tevékenykednek. Kritikusan kell értékelnie minden birtokába jutott információt, miközben együtt kell működnie a társregisztrálókkal, akikkel megosztja az adatok költségeit.

A társregisztrálóknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy megállapodjanak az adatok megosztásáról, közös benyújtásáról és a kapcsolódó költségek méltányos, átlátható és megkülönböztetésektől mentes megosztásáról.

A megállapodásra törekvés a következőt jelenti:

 • saját igényeinek világos megfogalmazása;
 • kérdések megfogalmazása az ár méltányos, átlátható és megkülönböztetésektől mentes módon való meghatározása érdekében;
 • a félreértések tisztázásának igénye;
 • azon elemek valós érvekkel történő megvitatása, amelyek vonatkozásában nem született megállapodás.

Gyakorlati tanácsok az adatmegosztással és a társregisztrálókkal együtt történő benyújtással kapcsolatban

A tárgyalásokra vonatkozó tanácsok

Kép

Tegyen meg mindent a megállapodás érdekében. E javaslatok és ellenjavaslatok segítségével sikeressé teheti tárgyalásait.

Javaslatok és ellenjavaslatok

Mérje fel igényeit

Kép

Hasonlítsa össze az Ön által (évi 1–10 vagy 10–100 tonna mennyiségben) gyártott vagy importált anyagra és a regisztrálás típusára (egységesített vagy intermedier-regisztrálás) vonatkozó tájékoztatási követelményeket a rendelkezésére álló adatokkal.

Tájékoztatási követelmények

Gyakorlati tanácsok

 

1. Egyértelműen kérje el, amire szüksége van

Első lépésben érdeklődjön társregisztrálójától az Ön által igényelt adatok, például az Ön által regisztrálni kívánt mennyiségi sávra vonatkozó adatok ára felől (figyelembe véve a regisztrálás típusát).

Tárgyalásokat kezdeményezhet az egyedi vizsgálatokhoz vagy a már benyújtott összes adathoz való hozzáférést illetően. Ha Önnek csak a közös benyújtáshoz való hozzáférésre van szüksége, de nincs szüksége egyik adatra sem, arról kell megállapodnia, hogy hogyan kaphatja meg a tokent (jelszót) a vezető regisztrálótól.

Alapesetben az ár az adatokkal kapcsolatos költségekből és az adminisztratív munkával kapcsolatos költségekből tevődik össze.

Rendszerint lehetősége van hozzáférési engedély (LoA) beszerzésére, amely feljogosítja arra, hogy betekintsen a regisztráláshoz szükséges adatokba. Ezáltal elkerülheti a hosszadalmas és minden részletre kiterjedő tárgyalásokat, és könnyebben regisztrálhat a társregisztrálói által már használt és előkészített dokumentumok felhasználásával. Amennyiben egyetért a költségekre vonatkozó javaslattal, megkezdheti a regisztrálást. 

Ha kérdése merül fel, vagy nem ért egyet az ár megállapításának módjával, jogában áll magyarázatot és indoklást kérni.

 

2. Csak az Ön számára szükséges adatokért fizessen

Csak azokért az adatokért kell fizetnie, amelyek az ön regisztrálásához szükségesek.

Nem kell fizetnie az alábbiakért:

 • olyan adatok, amelyek szükségesek a követelményeknek való megfeleléshez (végpont)
 • regisztrálása mennyiségi sávjához nem szükséges adatok
 • regisztrálása típusához nem szükséges adatok (pl. az intermedierek szigorúan ellenőrzött feltételek mellett történő regisztrálásához)
 • A „4-es” számjeggyel kezdődő EK-számokkal rendelkező anyagok vonatkozásában több mint 12 évvel ezelőtt benyújtott adatok, mivel azok térítésmentesen felhasználhatók.

Ön

 • köteles kérni a gerinces állatokon végzett kísérleteket tartalmazó adatok megosztását;
 • kérheti a gerinces állatokon végzett kísérleteket nem tartalmazó adatok megosztását;
 • köteles megosztani saját adatait, ha társregisztrálói ezt kérik.

Amint hozzáférést kér bármilyen adathoz, Önnek és társregisztrálóinak erőfeszítéseket kell tenniük annak érdekében, hogy méltányos, átlátható és megkülönböztetésektől mentes módon jussanak megállapodásra.

Ha Ön inkább más adatokra kíván támaszkodni, nem társregisztálóinak az adataira, például mert adataik nem kellő minőségűek és részletességűek, vagy mert Ön egyenértékű adatokkal rendelkezik, én nem kíván újra fizetni, mérlegelheti a valamely meghatározott végpont tekintetében való kívülmaradást, és megadhatja saját adatait. 

Tartsa azonban szem előtt, hogy így is részt kell vennie ugyanazon közös benyújtásban. Egyes esetekben – a vizsgálati adatok helyett – az adatelhagyásokat, a nem vizsgálati módszereket és a tudományosan indokolt kereszthivatkozást is figyelembe veheti. 

 

3. Győződjön meg arról, mit kap a pénzéért

Szüksége van legalább arra a jogra, hogy a betekinthessen a regisztrálásához szükséges adatokba. Ügyelnie kell annak biztosítására, hogy e jog a regisztrálásával kapcsolatos összes szükségletét lefedje, ideértve például biztonsági adatlapjainak az elkészítését és a kockázatkezelési intézkedések kidolgozását. Mindazonáltal tárgyalásokat kezdeményezhet a tekintetben is, hogy hozzájusson a vizsgálatok másolataihoz, illetve, hogy az adatokat a REACH-től eltérő célokra használhassa fel.

A közös benyújtáshoz is hozzáféréssel kell rendelkeznie. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy kap a vezető regisztrálótól egy tokent (jelszót), és ezzel a közös benyújtás tagjává válik a REACH-IT-ben. Minden esetben közös benyújtás tagjaként kell benyújtania regisztrálását, még akkor is, ha nem kívánja megosztani a vezető regisztráló által benyújtott adatok egy részét vagy egészét. Előfordulhat, hogy a közös regisztráláshoz való hozzáférésért és a token kézhezvételéért is fizetnie kell.

Tárgyalást kezdeményezhet az alábbiak bármelyike kapcsán, szem előtt tartva, hogy sem Ön, sem társregisztrálói nem kötelezhetők az alábbiakkal kapcsolatos adásvételre:

 • Kémiai biztonsági jelentés (CSR):

Az évi 10 tonna mennyiséget meghaladó regisztrálásokra vonatkozóan CSR-t kell benyújtania. Ezt megvásárolhatja a társregisztrálójától, vagy elkészítheti saját maga. Amennyiben saját CSR elkészítése mellett dönt, nem terheli a társregisztráló CSR-jének elkészítésével járó költség. Az évi 1–10 tonna mennyiségi sávra vonatkozó regisztrálásokra nem szükséges CSR-t készíteni.

 • Útmutató az anyag biztonságos felhasználásához:

Tekintettel arra, hogy az évi 1–10 tonna mennyiségi sávra vonatkozó regisztrálásokra nem szükséges kémiai biztonsági jelentést készíteni, regisztrálási dokumentációjának Útmutató a biztonságos felhasználáshoz című szakaszában kell benyújtania további információkat. A biztonságos felhasználásra vonatkozó útmutatónak összhangban kell lennie az Ön által a vevőinek szállított biztonsági adatlapokkal. Fontolóra veheti azt is, hogy megosztja társregisztrálóival a biztonságos felhasználásra vonatkozó útmutató elkészítésének költségeit.

 

4. Kérje a költségek lebontását

A költségek megosztását tisztességes, átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani. Hogy ennek teljesülését felmérhesse, információra van szüksége az egyes költségelemekkel kapcsolatban. Kérheti a költségek lebontását és egyúttal az összköltség számítására vonatkozó magyarázatot.

Ez a lebontás kötelező, és tartalmaznia kell (végpontonként) az adatokkal és az adminisztratív munkával kapcsolatos költségek felsorolását. Minden tételt meg kell indokolni, és az árnak az Ön által a regisztrációjához igényelt információkra kell vonatkoznia.
 
Jogában áll költséglebontást kérni és ahhoz hozzájutni, ennek semmiféle előfeltétele nincs. Előleg fizetésére, titoktartási megállapodás aláírására és ezzel az információval kapcsolatban semmiféle díj fizetésére nem kötelezhetik.

Bővebb információt is kérhet a költséglebontással kapcsolatban, ha úgy ítéli meg, hogy az nincs kellően részletezve. Egyes esetekben azonban nehézkes lehet nagyon részletes költséglebontást biztosítani, és az nem is feltétlenül célszerű. Önök egyhangúlag megállapodhatnak abban, hogy az elemek egy részét vagy egészét pragmatikus módon nem sorolják fel tételesen – esetleg az ár csökkentése ellenében.

 

 

5. Elemezze a költséglebontást

Először összpontosítson az adatok költségeire. Ez a következő költségeket foglalhatja magában: a vizsgálat elvégzésének költségei, a kívánt adatokhoz való hozzáférés biztosításának költségei vagy a tájékoztatási követelmények nem vizsgálati módszerek által történő teljesítésének költségei. 

Amennyiben egy adott elem vonatkozásában nem áll rendelkezésre számla, a vizsgálat újbóli elvégzésének költsége vagy egy újabb becslés tekinthető irányadónak. 

Ezután következnek az adminisztratív költségek. Ezek az anyaginformációs cserefórum (SIEF) és a közös benyújtás általános adminisztrációjával függhetnek össze.

A tájékoztatási követelményekkel kapcsolatban az adatokhoz kapcsolódó és az adminisztratív költségeket egyaránt meg kell osztani. 

Az adatokkal kapcsolatos és az adminisztratív költségek nem mindig választhatók precízen külön. Mindazonáltal minden költségelemet meg kell indokolni, hogy Ön meg tudja állapítani, hogy a költségek mely része kapcsolódik az információk követelményeihez. Az adatokkal kapcsolatos és az adminisztratív költségekre vonatkozó példákat lásd az Útmutató az adatmegosztáshoz című dokumentum III. mellékletében. 

6. Csak a megfelelően felszámított adminisztratív költségeket fizesse meg

Egyes adminisztratív költségek adatspecifikus elemekből épülhetnek fel. Például a szakirodalomban való kereséshez vagy az adatelhagyás indoklásához kapcsolódó költségek egyértelműen egy adott végpontra, és nem a teljes dokumentációra vonatkoznak.

Mivel Önnek csak azokért az adatokért kell fizetnie, amelyekre szüksége van, nem kell megfizetnie az adatspecifikus adminisztratív költségeket, amennyiben azok szükségtelen vagy a már a birtokában lévő végpontokra vonatkoznak.

Egyes adminisztratív költségek azonban nem adatspecifikusak, hanem a SIEF és a közös benyújtás általános adminisztrációjával függenek össze. A SIEF-en belüli kommunikáció költségei vagy a hozzáférés (token) kezelésével kapcsolatos költségek például a közös benyújtás minden tagjára egyformán vonatkozhatnak.

Mindenesetre jogában áll tudomást szerezni a költségek megosztásának mechanizmusáról. Emellett minden költséget meg kell indokolni.

 

 

7. Vitassa meg a megtérítési rendszert

Az Ön költségrészesedése attól függ, hány társregisztráló vesz részt az adatmegosztásban. Lényeges különbséget jelent ugyanis, hogy a költségeket pl. 2 vagy 200 regisztráló között kell megosztani.

A költségmegosztásban részt vevő társregisztrálók végleges száma valószínűleg nem derül ki a tárgyalás során. Ez azt jelenti, hogy az árszámítás minden bizonnyal a társregisztrálók aktuális számán alapul. Az ECHA weboldalán ellenőrizheti a társregisztrálók aktuális számát, és miután regisztrált, azt a REACH-IT-ben nyomon követheti.

A megtérítési rendszer működtetése kötelező, és azzal biztosítható a költségek egyenlő megosztása. Valahányszor egy új potenciális regisztráló adathozzáférést vásárol, a társregisztrálókra eső összköltségnek csökkennie kell. Az ár újraszámításának időpontjáról és módjáról meg kell állapodni.

Mindazonáltal a megtérítési rendszer működtetése költségesebb lehet, mint a potenciális megtérítés. Ebben az esetben egyhangúlag megállapodhatnak abban, hogy nem működtetnek ilyen rendszert – az esetleges további árcsökkentés érdekében. A megtérítési rendszer létrehozásának kötelezettsége alóli mentességhez minden egyes regisztráló beleegyezésére szükség van – ideértve a jövőbeli regisztrálókat is, akiknek joga van ahhoz, hogy megtérítési rendszert kérjenek, akkor is, ha az összes korábbi regisztráló beleegyezett abba, hogy ne működjön megtérítési rendszer. 

 

 

8. Kérjen információt a költségszámításhoz használt módszerről

A társregisztrálók bármilyen megfelelőnek ítélt költségmegosztási módszerről megállapodhatnak. Például mind a bekerülési költségek, mind a helyettesítési költségek alkalmazhatók. A bekerülési költségek a tényleges számlákon alapulnak, míg a helyettesítési költségek a vizsgálat újbóli elvégzésének költségeire vonatkoznak.

Az adatok megosztásának legnyilvánvalóbb módja, hogy minden regisztráló kifizeti a számára szükséges információk rá eső részét. 

Továbbá társregisztrálói megállapodhatnak az összköltség növeléséről vagy csökkentéséről. E kérdésekről kölcsönös megállapodásnak kell születnie. 

Ha további információkra lenne szüksége, tanulmányozza a „Tájékoztató az adatmegosztás jellemző költségelemeiről” című dokumentumot.

Mindenesetre fontos, hogy tisztában legyen az alkalmazott módszerrel. Ha kétsége merül fel, jogában áll további részleteket és indoklásokat kérni.

 

9. Állapodjon meg a jövőbeli költségekről

Nem kötelezhetik olyan potenciális költségek előzetes megfizetésére, amelyek egy későbbi időpontban merülhetnek fel.

Mindazonáltal meg kell állapodnia társregisztrálóival egy olyan rendszer létrehozásáról, amely a potenciális jövőbeli költségeket is magában foglalja, például a dokumentációk spontán aktualizálásának költségeit vagy a dokumentációértékelés során igényelt vizsgálatok létrehozásának költségeit. Ügyeljen arra, hogy e megállapodás alapján csak azért fizessen, amire szüksége van ahhoz, hogy megfeleljen a REACH-nek. További információt talál az Útmutató az adatmegosztáshoz című dokumentum 5.5.5. fejezetében (Új vizsgálatok). 

 

10. Vitassa meg a fizetési módszereket

A regisztrálók tetszés szerint bármilyen kívánt fizetési lehetőségről megállapodhatnak. Nincs olyan jogszabály, amely speciális követelményeket támaszt a kis- és középvállalkozásokkal (kkv-k) szemben, azonban fontos, hogy a tárgyalások azok konkrét feltételeihez igazodjanak. Ez részét képezheti a REACH által megkövetelt erőfeszítéseknek. Akár részletfizetésben is megállapodhat.

Mi a teendő, ha...?

A legtöbb esetben Ön és társregisztrálói olyan megállapodásra jutnak, amely mindkét tárgyalási fél számára előnyös. Mindazonáltal bonyolult feltételekkel is szembesülhet a tárgyalások során.

 

Mi a teendő, ha nem kapok választ?

Próbálkozzon egyéb kommunikációs eszközzel, és vezessen nyilvántartást (ajánlott levél, telefon, egyéb személyek azonosítása a vállalatnál stb.). Ha az üzenet eljut a címzetthez, és még mindig nem kap választ, küldjön emlékeztetők a válaszadásra vonatkozó reális határidővel, és jelezze, hogy vitát nyújt be az ECHA-nál, ha nem veszik figyelembe a kérését.

 

Mi a teendő, ha nem megfelelő választ kapok a kérdéseimre?

Ismételje meg a feltett kérdéseket, és szögezze le, ha adott időpontra nem kap választ, akkor az eljárás nem átlátható és nélkülözi a szükséges erőfeszítéseket. Ugyanakkor jelezze, hogy vitát nyújt be az ECHA-nál, ha nem veszik figyelembe a kérését.

 

Mi a teendő, ha nem értek egyet a javasolt árral?

Önnek objektív kifogást kell emelnie a javasolt árral szemben. Alternatív árajánlatot kérhet például egy másik laboratóriumtól, vitathatja meg a költségelemeket, a költségnövekményeket és -csökkentéseket, vagy alternatív árat javasolhat, és kifejtheti, hogy az miért megfelelőbb. 

Vegye figyelembe, hogy jóllehet a javasolt ár túlságosan magasnak tűnhet Önnek, előfordulhat, hogy azt bizonyítékok objektíven alátámasztják. Noha a REACH keretében történő adatmegosztásnak és közös benyújtásnak nem célja a nyereségszerzés, a költségek igazságos megosztása megköveteli, hogy minden regisztráló fedezze a regisztrálási költségek rá eső részét.

Bővebb információért lásd a következő dokumentumot: Tájékoztató az adatmegosztással kapcsolatos tárgyalások jellemző költségelemeiről.

 

 

Mi a teendő, ha az ár tisztességes, átlátható és megkülönböztetésmentes módon került megállapításra, és én mégsem vagyok elégedett?

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a költségek indokoltak, azonban azokat mégsem tudja viselni, kérje ki az ágazati szervezetek vagy a helyi hatóságok tanácsát az alternatív finanszírozási forrásokra vonatkozóan.

 

Mi a teendő, ha az összes kérdést feltettem, azonban meggyőződésem, hogy az ár nem tisztességes, átlátható és megkülönböztetésmentes módon került megállapításra?

Törekedjen arra, hogy egyértelműen közölje társregisztrálóival, miért érzi az árat tisztességtelennek, nem átláthatónak és megkülönböztető jellegűnek.  Ha mégsem tud megállapodni az adatok és költségek megosztásáról, valamint a közös benyújtáshoz való hozzáférésről (token) társregisztrálóival, végső megoldásként az ECHA elbírálhatja az ügyét. A vita ECHA elé terjesztése díjmentes, és ehhez nincs szüksége jogi támogatásra. Nincs más teendője, mint benyújtani a tárgyalások jegyzőkönyveit.

A vita ECHA-hoz történő benyújtását megelőzően igazolnia kell, hogy mindent megtett a megállapodás érdekében, és minden aggályát közvetlenül a másik félnek címezte. 

A vita nyilvántartásba vételét követően az ECHA értékeli az adatok és költségek méltányos, átlátható és megkülönböztetésektől mentes módon történő megosztásával kapcsolatos megállapodásra irányuló erőfeszítéseket. 

Az ECHA nem értékeli az árat magát, vagy azt, hogy az ár megfelelő-e. Amennyiben az ECHA szerint társregisztrálóival ellentétben Ön mindent megtett a megállapodás érdekében, engedélyezheti az Ön számára a vitatott adatokra való hivatkozást és a közös benyújtáshoz való hozzáférést (token).

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live2