Κατανόηση του κανονισμού για τα βιοκτόνα

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR, κανονισμός (ΕΕ) 528/2012) αφορά την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως παράσιτα ή βακτήρια, μέσω της δράσης των δραστικών ουσιών που περιέχουν. Ο κανονισμός αυτός αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς βιοκτόνων προϊόντων στην ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Το κείμενο εγκρίθηκε στις 22 Μαΐου 2012 και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2013, με μεταβατική περίοδο για ορισμένες διατάξεις. Πρόκειται να αντικαταστήσει την οδηγία για τα βιοκτόνα (οδηγία 98/8/EΚ).

Όλα τα βιοκτόνα χρειάζονται άδεια προτού διατεθούν στην αγορά, οι δε δραστικές ουσίες που περιέχονται σε αυτά πρέπει προηγουμένως να έχουν εγκριθεί. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες εξαιρέσεις σε αυτή τη γενική αρχή. Για παράδειγμα, οι δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αναθεώρησης, καθώς και τα βιοκτόνα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες, μπορούν να διατεθούν στην αγορά εν αναμονή της τελικής απόφασης έγκρισης. Επιτρέπεται επίσης η διάθεση στην αγορά, υπό προσωρινή άδεια, των νέων δραστικών ουσιών που βρίσκονται ακόμα υπό αξιολόγηση.

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα πρόκειται να εναρμονίσει τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να απλοποιήσει την αδειοδότηση και την έγκριση δραστικών ουσιών και να θεσπίσει προθεσμίες για τις αξιολογήσεις, τις γνωμοδοτήσεις και τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο κρατών μελών. Προωθεί, επίσης, τον περιορισμό των δοκιμών σε ζώα μέσω της υποχρεωτικής κοινοχρησίας δεδομένων και της ενθάρρυνσης της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών.

Όπως και στην προγενέστερη οδηγία, η έγκριση των δραστικών ουσιών πραγματοποιείται σε επίπεδο ΕΕ και η επακόλουθη αδειοδότηση των βιοκτόνων προϊόντων σε επίπεδο κρατών μελών. Η αδειοδότηση αυτή μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα κράτη μέλη μέσω αμοιβαίας αναγνώρισης. Παρόλα αυτά, ο νέος κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης στους αιτούντες ενός νέου τύπου άδειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (άδεια της Ένωσης).

Για την υποβολή αιτήσεων, καθώς και για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ του αιτούντος, του ECHA, των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χρησιμοποιείται μια ειδική πλατφόρμα τεχνολογίας πληροφοριών, το Μητρώο Βιοκτόνων (R4BP). Ένα άλλο εργαλείο πληροφορικής, το IUCLID 5, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία των αιτήσεων. 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)