Διαδικασία αξιολόγησης εθνικών αδειών

Μόλις η παραλήπτρια αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (MSCA) αποδεχτεί την αίτηση ανανέωσης της εθνικής άδειας βιοκτόνου προϊόντος (ή οικογένειας βιοκτόνων προϊόντων), ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης.

Γενική επισκόπηση της διαδικασίας αξιολόγησης φακέλων
Γραφική παράσταση της γενικής επισκόπησης της διαδικασίας υποβολής φακέλων


 

Στάδια

Η διαδικασία αξιολόγησης για την ανανέωση εθνικής άδειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

1.
Η παραλήπτρια MSCA οφείλει εντός 90 ημερών να αξιολογήσει το εάν απαιτείται πλήρης αξιολόγηση του φακέλου.

2.
Σε περίπτωση που απαιτείται πλήρης αξιολόγηση, η παραλήπτρια MSCA εκπονεί σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης και των συμπερασμάτων της αξιολόγησής της εντός 365 ημερών από την επικύρωση της αίτησης. Στην έκθεση αξιολόγησης αναφέρονται οι λόγοι για την αποδοχή ή την άρνηση ανανέωσης της άδειας.

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται πλήρης αξιολόγηση, η παραλήπτρια MSCA αποφασίζει σχετικά με την ανανέωση της άδειας εντός 180 ημερών από την αποδοχή της αίτησης.

3.
Η παραλήπτρια MSCA δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα πρόσθετες πληροφορίες για τη διενέργεια της αξιολόγησης, σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Ο αιτών υποχρεούται να παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες εντός 180 ημερών, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο χαρακτήρας των δεδομένων που απαιτούνται ή η ύπαρξη έκτακτων περιστάσεων δικαιολογούν παράταση της εν λόγω προθεσμίας.

4.
Μετά την αποστολή του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης στον αιτούντα μέσω του μητρώου βιοκτόνων (R4BP 3), του παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός 30 ημερών. Κατά την οριστικοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης, η MSCA αναφοράς οφείλει να λάβει υπόψη τις εν λόγω παρατηρήσεις, εάν υπάρχουν.

5.
Η παραλήπτρια MSCA αποφασίζει σχετικά με την ανανέωση της εθνικής άδειας

Φορείς

Οι βασικοί φορείς στη διαδικασία αξιολόγησης είναι:

Αιτούντες

Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για την παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών στους φακέλους τους. Θα πρέπει δε, στη διάρκεια της διαδικασίας, να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις διάφορες προθεσμίες. Στη διάρκεια της διαδικασίας, οι αιτούντες δύνανται να υποβάλλουν παρατηρήσεις επί του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με τον φάκελό τους.

Παραλήπτρια MSCA

Η παραλήπτρια MSCA είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια της αξιολόγησης των φακέλων που υποβάλλονται από τους αιτούντες. Πρέπει να αξιολογεί το εάν απαιτείται πλήρης αξιολόγηση του φακέλου. Σε περίπτωση που απαιτείται πλήρης αξιολόγηση, η αρμόδια για την αξιολόγηση αρχή πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση του φακέλου εντός 365 ημερών. Δύναται, ωστόσο, να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον αιτούντα, ο οποίος υποχρεούται να τις παρέχει εντός καθορισμένης προθεσμίας, συνήθως 180 ημερών. Ο χρόνος που διατίθεται στον αιτούντα για να παράσχει τις πρόσθετες πληροφορίες προσμετράται επιπροσθέτως προς την περίοδο αξιολόγησης των 365 ημερών.

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται πλήρης αξιολόγηση, η παραλήπτρια MSCA αποφασίζει για το εάν θα ανανεώσει ή όχι την άδεια του προϊόντος εντός 180 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)