Επόμενες προθεσμίες

Σκοπός των προθεσμιών που παρατίθενται κατωτέρω είναι να διευκολύνουν τις εταιρείες ώστε να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισμού για τα βιοκτόνα (BPR) και του κανονισμού για το πρόγραμμα επανεξέτασης (RPR).

  • ΔΟ - δραστική ουσία
  • ΤΠ = τύπος προϊόντος
  • ΔΟ/ΤΠ = συνδυασμός δραστικής ουσίας / τύπου προϊόντος

BPR Deadlines

Deadline Topic Action Legal basis More information
01/10/2019 Withdrawal of all participants Notify
  • (ethylenedioxy)dimethanol (Reaction products of ethylene glycol with paraformaldehyde (EGForm)), PT 2
RPR Art 14(1)(a)
RPR Art 14(2)
RPR Art 17
View
12/06/2020 Withdrawal of all participants Notify
  • Metam-sodium, PT 9, 11
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
12/06/2020 Withdrawal of all participants Notify
  • Thiram, PT 9
RPR Art 14(1)(a), RPR Art 14(2), RPR Art 17 View
Multiple deadlines Successful notifications Apply**
  • For active substance evaluation under Regulation (EU) No 1062/2014 for successfully notified active substance – product type combinations
RPR Art 3(2)* View

* The comprehensive list of the applicable deadline for each of the compliant notification is given in List of notifications
** Article 3(2) RPR applications can only be made by the successful notifier (participant).

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)