Άδεια της Ένωσης

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR) εισάγει τη δυνατότητα αδειοδότησης ορισμένων βιοκτόνων σε επίπεδο Ένωσης. Αυτή θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να διαθέτουν τα βιοκτόνα προϊόντα τους στην αγορά ολόκληρης της Ένωσης, χωρίς να χρειάζεται ειδική εθνική άδεια.

Η άδεια της Ένωσης παρέχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις εθνικές άδειες σε όλα τα κράτη μέλη.

Άδεια της Ένωσης μπορεί να χορηγηθεί σε βιοκτόνα τα οποία έχουν παρόμοιες προϋποθέσεις χρήσης σε ολόκληρη την Ένωση, εξαιρουμένων των βιοκτόνων τα οποία περιέχουν δραστικές ουσίες που πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού και των βιοκτόνων που ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14, 15, 17, 20 και 21. Το χρονικό πλαίσιο για την έναρξη της διαδικασίας αδειοδότησης διαφέρει ανάλογα με το εάν το προϊόν περιέχει νέες ή ήδη υπάρχουσες δραστικές ουσίες.

Νέες δραστικές ουσίες

Ένα προϊόν που περιέχει νέες δραστικές ουσίες, σε συνδυασμό και με υπάρχουσες δραστικές ουσίες, είναι επιλέξιμο για άδεια της Ένωσης από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Υπάρχουσες δραστικές ουσίες

Για τα βιοκτόνα που περιέχουν μόνον υπάρχουσες δραστικές ουσίες, η άδεια της Ένωσης θα είναι διαθέσιμη σε τρία διαφορετικά στάδια, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος.

  1. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 για τους τύπους προϊόντων 1, 3, 4, 5, 18 και 19
  2. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 για τους τύπους προϊόντων 2, 6 και 13
  3. Από την 1η Ιανουαρίου 2020 και έπειτα για τους υπόλοιπους τύπους προϊόντων 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 και 22.

Ο κατάλογος βιοκτόνων με άδεια της Ένωσης θα αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ECHA. 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)