Κατεργασμένα αντικείμενα

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα θέτει κανόνες για τη χρήση των αντικειμένων στα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή ενσωματώθηκαν σκοπίμως ένα ή περισσότερα βιοκτόνα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα αντικείμενα μπορούν να υποστούν κατεργασία μόνο με βιοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες έχουν εγκριθεί στην ΕΕ. Αυτό συνιστά αλλαγή σε σχέση με την οδηγία για τα βιοκτόνα (που καταργήθηκε από τον κανονισμό για τα βιοκτόνα από την 1η Σεπτεμβρίου 2013), βάσει της οποίας τα αντικείμενα που εισάγονται από τρίτες χώρες μπορούσαν να υποστούν κατεργασία με ουσίες που δεν έχουν εγκριθεί στην ΕΕ, όπως καναπέδες και υποδήματα που περιέχουν DMF.

Οι εταιρείες πρέπει επίσης να είναι προετοιμασμένες να παράσχουν στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με την κατεργασία με βιοκτόνα στην οποία έχει υποβληθεί το αντικείμενο που πωλούν. Εάν ο καταναλωτής ζητήσει πληροφορίες σχετικά με ένα κατεργασμένο αντικείμενο, ο προμηθευτής πρέπει να τις παράσχει δωρεάν εντός 45 ημερών.

Επισήμανση των κατεργασμένων αντικειμένων

Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς κατεργασμένων αντικειμένων πρέπει να μεριμνούν για την επισήμανση των προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία, καθώς και σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό για τα βιοκτόνα.

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα ορίζει ότι οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς κατεργασμένων αντικειμένων πρέπει να επισημαίνουν τα κατεργασμένα αντικείμενα σε περιπτώσεις στις οποίες: 

  1. διατυπώνεται ισχυρισμός ότι το κατεργασμένο αντικείμενο έχει βιοκτόνες ιδιότητες
     
  2. αυτό απαιτείται από τις προϋποθέσεις έγκρισης της δραστικής ουσίας που περιέχει το βιοκτόνο προϊόν το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την κατεργασία του αντικειμένου

Οι ετικέτες πρέπει να είναι ευκόλως κατανοητές και ευδιάκριτες για τους καταναλωτές.

Μεταβατικά μέτρα για τα κατεργασμένα αντικείμενα

Ο κανονισμός για τα βιοκτόνα (BPR) προβλέπει ορισμένα μέτρα για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σύστημα της οδηγίας για τα βιοκτόνα (BPD) στον νέο κανονισμό.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2013, οι δραστικές ουσίες τις οποίες περιέχει ένα βιοκτόνο προϊόν που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία των κατεργασμένων αντικειμένων πρέπει είτε να περιλαμβάνονται στο παράρτημα I είτε να έχουν ήδη εγκριθεί ή να τελούν υπό αξιολόγηση για τον σχετικό τύπο προϊόντος.

Όσον αφορά τις δραστικές ουσίες οι οποίες δεν είχαν υποβληθεί ήδη στη διαδικασία έγκρισης την 1η Σεπτεμβρίου 2013, είχε προβλεφθεί μεταβατική περίοδος (άρθρο 94 του κανονισμού για τα βιοκτόνα). Οι πλήρεις φάκελοι αιτήσεων για τις δραστικές ουσίες έπρεπε να υποβληθούν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Μετά την 1η Μαρτίου 2017, δεν είναι πλέον δυνατό να τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ αντικείμενα στα οποία χρησιμοποιήθηκε (ή ενσωματώθηκε σκοπίμως) βιοκτόνο που περιέχει δραστική ουσία η οποία δεν έχει ήδη εγκριθεί ή δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι ή δεν τελεί υπό αξιολόγηση.

Εάν η αίτηση για την έγκριση της δραστικής ουσίας έχει απορριφθεί (για παράδειγμα, λόγω μη καταβολής του σχετικού τέλους) ή έχει εκδοθεί απόφαση μη έγκρισης, τα αντικείμενα στα οποία χρησιμοποιήθηκε ή ενσωματώθηκε βιοκτόνο που περιέχει τη συγκεκριμένη δραστική ουσία δεν θα πρέπει πλέον να διατίθεται στην αγορά, με ισχύ 180 ημέρες από την ημερομηνία της εν λόγω απόφασης.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστική ουσία που επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε κατεργασμένα αντικείμενα στο έγγραφο στο οποίο παραπέμπει ο σύνδεσμος στην ενότητα «Βλέπε επίσης».

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)