Υποβολή φακέλου για την τροποποίηση του παραρτήματος I

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις μέσω του R4BP 3. Απαιτείται αρχείο IUCLID.

Στο παρόν γράφημα παρέχεται γενική επισκόπηση της υποβολής φακέλων για την τροποποίηση του παραρτήματος I.

Στάδια

Η διαδικασία υποβολής φακέλων περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο της αίτησης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το προηγούμενο. Είναι σημαντικό ο αιτών να τηρεί όλες τις καθορισμένες προθεσμίες διότι, διαφορετικά, η αίτηση θα απορρίπτεται προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εικόνα

Ο ECHA ελέγχει την ορθότητα του μορφότυπου της υποβληθείσας αίτησης και των δεδομένων και αποστέλλει το τιμολόγιο τελών μέσω του R4BP 3.

Εικόνα

Ο αιτών καταβάλλει τα σχετικά τέλη στον ECHA εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Εικόνα

Ο ECHA κάνει αποδεκτή την αίτηση και ενημερώνει την αρμόδια για την αξιολόγηση αρχή. Εάν η αίτηση αφορά την κατηγορία 6, η αρμόδια για την αξιολόγηση αρχή οφείλει να επικυρώσει την αίτηση εντός 30 ημερών (έλεγχος πληρότητας).

Εικόνα

Ο αιτών καταβάλλει τα σχετικά τέλη στην αρμόδια για την αξιολόγηση αρχή εντός 30 ημερών.

Εικόνα

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις αφορούν την κατηγορία 6 και ο φάκελος θεωρηθεί ελλιπής, η αρμόδια για την αξιολόγηση αρχή θα ζητήσει από τον αιτούντα να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν εντός 90 ημερών. Η αρμόδια για την αξιολόγηση αρχή οφείλει να επικυρώσει την αίτηση με βάση τις νέες παρασχεθείσες πληροφορίες εντός 30 ημερών.

Εικόνα

Έναρξη της αξιολόγησης του φακέλου.

Φορείς

Οι βασικοί φορείς στη διαδικασία υποβολής φακέλων είναι:

Αιτούντες

Οι αιτούντες υποχρεούνται να παρέχουν φακέλους με όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστικές ουσίες τους καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, σε περίπτωση που τους ζητηθεί από την αρμόδια για την αξιολόγηση αρχή. Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στους φακέλους τους.

ECHA

Ο ECHA υποχρεούται να διασφαλίζει την ορθότητα του μορφότυπου των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους φακέλους. Επίσης, ο ECHA φροντίζει για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Αρμόδια για την αξιολόγηση αρχή

Η αρμόδια για την αξιολόγηση αρχή είναι υπεύθυνη για την επικύρωση των φακέλων των αιτήσεων και, επακολούθως, για την αξιολόγηση των φακέλων που υποβάλλουν οι αιτούντες. Οι αιτούντες μπορούν να επιλέγουν το κράτος μέλος που θα αξιολογήσει τους φακέλους τους. Η σχετική τελική απόφαση λαμβάνεται σε συμφωνία με το κράτος μέλος.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)