Απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης

Η απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης έχει στόχο να ενθαρρύνει τη χρήση βιοκτόνων που είναι λιγότερο επιβλαβή για το περιβάλλον και για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων.

Για να θεωρηθεί κατάλληλο για την απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης, ένα βιοκτόνο πρέπει να πληροί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • όλες οι δραστικές ουσίες που περιέχει το βιοκτόνο εμφανίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού για τα βιοκτόνα και πληρούν τους καθορισμένους περιορισμούς
   
 • το βιοκτόνο δεν περιέχει ανησυχητικές ουσίες
   
 • το βιοκτόνο δεν περιέχει νανοϋλικά 
   
 • το βιοκτόνο είναι επαρκώς αποτελεσματικό
   
 • ο χειρισμός και η προβλεπόμενη χρήση του βιοκτόνου δεν απαιτούν μέσα ατομικής προστασίας

Εφόσον πληρούνται όλες αυτές οι προϋποθέσεις, ο αιτών που ζητά αδειοδότηση πρέπει να υποβάλει αίτηση στον ECHA μέσω του R4BP 3, αναφέροντας την αρμόδια αρχή κράτους μέλους η οποία θα αξιολογήσει την αίτηση.

Εάν χορηγηθεί άδεια μέσω της απλουστευμένης διαδικασίας, το βιοκτόνο μπορεί να διατεθεί στην αγορά άλλων κρατών μελών χωρίς να απαιτείται αμοιβαία αναγνώριση. Ωστόσο, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώσει σχετικά κάθε εμπλεκόμενο κράτος μέλος 30 ημέρες προτού διαθέσει το προϊόν στο έδαφός του. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται μέσω του R4BP 3.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)