Υποβολή φακέλου για χορήγηση άδειας της Ένωσης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του R4BP 3 σε μορφή αρχείου IUCLID.

Το σχεδιάγραμμα απεικονίζει συνοπτικά τη διαδικασία υποβολής φακέλου. 

Στάδια

Η αδειοδότηση ακολουθεί ορισμένα στάδια. Το κάθε στάδιο πρέπει να ολοκληρωθεί προκειμένου η αίτηση να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Ο αιτών πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσει να τηρούνται όλες οι σχετικές προθεσμίες, διαφορετικά η αίτηση θα απορρίφθεί κατά την πορεία της διαδικασίας.

Image

Ο ECHA ελέγχει κατά πόσο η υποβολή της αίτησης και των δεδομένων έχουν πραγματοποιηθεί στη σωστή μορφή.

 
Image

Ο αιτών καταβάλλει τα σχετικά τέλη στον ECHA εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο.

 
Image

Ο ECHA αποδέχεται την αίτηση και η αρμόδια αρχή αξιολόγησης έχει προθεσμία 30 ημερών για να επικυρώσει την αίτηση (έλεγχος πληρότητας).

 
Image

Ο αιτών καταβάλλει τα σχετικά τέλη στην αρμόδια αρχή αξιολόγησης εντός 30 ημερών.

 
Image

Εάν ο φάκελος θεωρηθεί ελλιπής, η αρμόδια αρχή αξιολόγησης θα ζητήσει τις πληροφορίες που λείπουν και ο αιτών θα έχει διορία 90 ημερών για να τις προσκομίσει.

 
Image

Ξεκινά η αξιολόγηση του φακέλου

 

Παράγοντες

Οι κυριότεροι παράγοντες που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής φακέλου είναι:

Αιτούντες

Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους τους. Οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες για το βιοκτόνο προϊόν τους, είτε σε μορφή φακέλου είτε ως έγγραφο πρόσβασης. Εάν ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες από την αρμόδια αρχή αξιολόγησης, οφείλουν να τις προσκομίσουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Οι αιτούντες οφείλουν επίσης να υποβάλουν ένα σχέδιο περίληψης των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου προϊόντος και έναν φάκελο ή ένα έγγραφο πρόσβασης για κάθε δραστική ουσία που περιέχεται στο βιοκτόνο.

ECHA

Ο ECHA οφείλει να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στους φακέλους είναι στη σωστή μορφή. Ο ECHA εξασφαλίζει επίσης πως η διαδικασία υποβολής θα προχωρήσει σύμφωνα με τις καθορισμένες προθεσμίες.

Αρμόδια αρχή αξιολόγησης

Η αρμόδια αρχή αξιολόγησης είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της επικύρωσης των φακέλων των αιτήσεων και για την αξιολόγηση του φακέλου που έχει υποβάλει ο αιτών.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)