Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήσεις τεχνικής ισοδυναμίας μέσω εργαλείων ηλεκτρονικής υποβολής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ECHA μέσω του R4BP 3 υπό μορφή αρχείου IUCLID.

Στο παρόν γράφημα παρέχεται γενική επισκόπηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τεχνική ισοδυναμία.

Στάδια

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο της αίτησης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το προηγούμενο. Είναι σημαντικό ο αιτών να τηρεί όλες τις καθορισμένες προθεσμίες διότι, διαφορετικά, η αίτηση θα απορρίπτεται προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εικόνα

Ο ECHA ελέγχει την ορθότητα του μορφότυπου της υποβληθείσας αίτησης και των δεδομένων και αποστέλλει το τιμολόγιο τελών μέσω του R4BP 3.

Εικόνα

Ο αιτών καταβάλλει τα σχετικά τέλη στον ECHA εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.

Εικόνα

Ο ECHA κάνει αποδεκτή την αίτηση και ξεκινά την αξιολόγηση της τεχνικής ισοδυναμίας.

Εικόνα

Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο ECHA θα ζητήσει από τον αιτούντα να του παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν. Ταυτόχρονα, ο ECHA θα προσδιορίσει την προθεσμία εντός της οποίας ο αιτών υποχρεούται να παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες.

Εικόνα

Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του επί του αποτελέσματος της αξιολόγησης.

Εικόνα

Ο ECHA θα λάβει την οριστική απόφαση εντός 90 ημερών από την πληρωμή του τέλους αίτησης. Σε περίπτωση που στη διάρκεια της διαδικασίας ζητηθούν από τον αιτούντα πρόσθετες πληροφορίες, η προθεσμία των 90 ημερών θα τελεί υπό αναστολή για τη διάρκεια της περιόδου από την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος πρόσθετων πληροφοριών στον αιτούντα μέχρι την παραλαβή των εν λόγω πληροφοριών. Η περίοδος αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 180 ημέρες παρά μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Φορείς

Οι βασικοί φορείς στη διαδικασία υποβολής φακέλων είναι:

Αιτούντες

Οι αιτούντες υποχρεούνται να παρέχουν φακέλους με όλες τις σχετικές πληροφορίες για την αξιολόγηση της τεχνικής ισοδυναμίας καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, σε περίπτωση που τους ζητηθεί από τον ECHA. Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα και τον μορφότυπο των δεδομένων που περιλαμβάνονται στους φακέλους τους.

ECHA

Ο ECHA υποχρεούται να ελέγχει την ορθότητα του μορφότυπου των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους φακέλους. Επίσης, ο ECHA διενεργεί την αξιολόγηση των φακέλων τεχνικής ισοδυναμίας και φροντίζει για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)