Οικογένεια προϊόντων

Μια οικογένεια βιοκτόνων προϊόντων είναι μια ομάδα βιοκτόνων που έχουν παρόμοιες χρήσεις και περιέχουν δραστικές ουσίες με τις ίδιες προδιαγραφές. Μια οικογένεια βιοκτόνων παρουσιάζει επίσης καθορισμένες μεταβολές στη σύνθεση των προϊόντων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν αυξάνεται ο βαθμός επικινδυνότητας και δεν μειώνεται η αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Αυτή η έννοια αποτελεί εξέλιξη της έννοιας της ομαδικής τυποποίησης βάσει της οδηγίας 98/8/EΚ για τα βιοκτόνα.

Όλα τα προϊόντα μιας οικογένειας βιοκτόνων καλύπτονται από μία άδεια, βάσει του κανονισμού για τα βιοκτόνα. 

Με άλλα λόγια, είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν πολλά βιοκτόνα σε μία άδεια, εφόσον οι διαφορές στη σύνθεση των «μελών» της οικογένειας βρίσκονται εντός ενός καθορισμένου εύρους. Η σύνθεση μπορεί να συνίσταται είτε σε μείωση της συγκέντρωσης της δραστικής ουσίας είτε σε μεταβολή της συγκέντρωσης των μη δραστικών ουσιών. 

Επιτρέπεται επίσης η αντικατάσταση μη δραστικών ουσιών από άλλες μη δραστικές ουσίες που ενέχουν την ίδια ή χαμηλότερη επικινδυνότητα, στα προϊόντα που είναι μέλη μιας οικογένειας προϊόντων.

Ωστόσο, οι δηλώσεις ταξινόμησης, επικινδυνότητας και προφύλαξης όλων των προϊόντων της οικογένειας βιοκτόνων πρέπει να είναι οι ίδιες ή λιγότερο «σοβαρές» από τις δηλώσεις του πρώτου προϊόντος που αδειοδοτήθηκε.

Κοινοποίηση

Η σύνθεση των προϊόντων που ανήκουν σε μια αδειοδοτημένη οικογένεια προϊόντων μπορεί να διαφέρει, μέσα στο εύρος που καθορίστηκε κατά την αξιολόγηση. Μέσω κρίσης και αξιολόγησης αντιπροσωπευτικών μελών της οικογένειας καθιερώνονται τα αποδεκτά εύρη για μια άδεια οικογένειας βιοκτόνων.

Εφόσον η σύνθεση ενός νέου προϊόντος εμπίπτει σε αυτά τα καθιερωμένα εύρη, ο κάτοχος της άδειας αρκεί να κοινοποιήσει το προϊόν στις αρχές, 30 ημέρες προτού το διαθέσει στην αγορά. Οι κοινοποιήσεις για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά ενός κράτους πρέπει να αποστέλλονται στην αντίστοιχη αρμόδια αρχή η οποία έχει χορηγήσει την εθνική άδεια για την οικογένεια βιοκτόνων. Στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί άδεια της Ένωσης, η κοινοποίηση πρέπει να σταλεί στον ECHA και στην Επιτροπή. Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται μέσω του R4BP 3.

Ωστόσο, επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων στην αγορά χωρίς κοινοποίηση εάν οι μεταβολές αφορούν μόνο βαφές, αρώματα ή χρωστικές και εμπίπτουν στα υφιστάμενα επιτρεπόμενα εύρη. 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)