Αδειοδότηση για το ίδιο βιοκτόνο προϊόν

Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επιχειρήσεων και να περιορίσει τον διοικητικό τους φόρτο, ο κανονισμός για ίδια βιοκτόνα (κανονισμός 414/2013, ο οποίος τροποποιήθηκε από τον κανονισμό 2016/1802) εισάγει τη δυνατότητα μετάβασης από μεγαλύτερου εύρους αδειοδοτήσεις σε μικρότερου εύρους αδειοδοτήσεις (ήτοι, τη μετάβαση από μια οικογένεια βιοκτόνων σε ένα υποσύνολο αποτελούμενο από ένα ή περισσότερα “μέλη οικογένειας”) ή αγορές (ήτοι, τη μετάβαση από την ενωσιακή άδεια στην εθνική άδεια).

Είναι δυνατόν να υποβληθεί αίτηση αδειοδότησης για ένα μόνο προϊόν (το ‘ίδιο προϊόν’), το οποίο είναι πανομοιότυπο με άλλο βιοκτόνο που έχει αδειοδοτηθεί (το ‘προϊόν αναφοράς’) ή για το οποίο έχει υποβληθεί σχετική αίτηση αδειοδότησης (το 'μελλοντικό προϊόν αναφοράς’).

Αυτό μπορεί να συμβεί ανεξάρτητα από το εάν το συγγενές προϊόν αναφοράς είναι ένα ίδιο προϊόν ή ένα μεμονωμένο προϊόν μιας οικογένειας βιοκτόνων.

Επιπλέον, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση εθνικής άδειας με βάση ένα (μελλοντικό) προϊόν αναφοράς το οποίο έχει ήδη λάβει (ή για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης) ενωσιακής άδειας.

Τα προϊόντα που υπόκεινται στην απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης καλύπτονται επίσης από τον εν λόγω κανονισμό.

Επίσης, είναι δυνατή και η υποβολή αίτησης άδειας για μια οικογένεια ίδιων βιοκτόνων (ενωσιακή, εθνική ή απλουστευμένη) με βάση την οικογένεια ενός (μελλοντικού) προϊόντος αναφοράς.

Η διαδικασία αίτησης χορήγησης άδειας για ίδιο βιοκτόνο θα οδηγήσει στην έκδοση ανεξάρτητης άδειας αλλά με την ίδια ημερομηνία λήξης που θα ισχύει και για το προϊόν ( ή την οικογένεια προϊόντων) αναφοράς. Οι εν λόγω άδειες θα φέρουν αριθμό άδειας ο οποίος θα είναι διαφορετικός από τον αριθμό άδειας του προϊόντος αναφοράς και ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί ανεξάρτητα από το προϊόν αναφοράς.

Οι αιτήσεις για ίδιο βιοκτόνο πρέπει να υποβάλλονται μέσω του Μητρώου Βιοκτόνων (R4BP 3), όπως και όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις που προβλέπονται στον κανονισμό για τα βιοκτόνα.

Πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την υποβολή και την παρακολούθηση των αιτήσεων για ίδια βιοκτόνα παρέχονται στα σχετικά εγχειρίδια υποβολής που είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του ECHA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο "Ίδιο βιοκτόνο" του Πρακτικού οδηγού.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)