Αναγνώριση σε εθνικό επίπεδο και αμοιβαία αναγνώριση

Εθνική άδεια

Οι επιχειρήσεις που σκοπεύουν να πωλήσουν τα προϊόντα τους στο έδαφος ενός κράτους μέλους της ΕΕ οφείλουν να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης του προϊόντος στο κράτος αυτό. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για εθνική άδεια μέσω του  R4BP 3.  

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αξιολογεί την αίτηση και εκδίδει απόφαση σχετικά με την αδειοδότηση εντός 365 ημερών.

Συγκριτική αξιολόγηση

Εάν μια δραστική ουσία έχει χαρακτηριστεί υποψήφια για υποκατάσταση, το κράτος μέλος θα πρέπει να πραγματοποιήσει συγκριτική αξιολόγηση για να διαπιστώσει εάν διατίθενται άλλα επιτρεπόμενα βιοκτόνα ή μη χημικές μέθοδοι καταπολέμησης ή πρόληψης που ενέχουν σημαντικά μικρότερο συνολικό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων και για το περιβάλλον.

Εάν υπάρχει ήδη επιτρεπόμενο προϊόν το οποίο είναι επαρκώς αποτελεσματικό, δεν παρουσιάζει άλλα σημαντικά οικονομικά ή πρακτικά μειονεκτήματα και δεν επηρεάζει την εμφάνιση αντοχής στον οργανισμό-στόχο, τότε το νέο προϊόν θα περιοριστεί ή θα απαγορευτεί. 

Αμοιβαία αναγνώριση

Εάν μια επιχείρηση επιθυμεί να επεκτείνει την εθνική άδεια ενός προϊόντος σε άλλες αγορές, μπορεί να ζητήσει από άλλα κράτη μέλη να την αναγνωρίσουν. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν αμοιβαία αναγνώριση είτε διαδοχικά είτε παράλληλα. 

Για να ζητήσουν διαδοχική αμοιβαία αναγνώριση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει πρώτα να λάβουν άδεια για το προϊόν τους σε ένα κράτος μέλος. Στη συνέχεια μπορούν να ζητήσουν από άλλα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την άδεια αυτή. 

Για παράλληλη αμοιβαία αναγνώριση, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση αδειοδότησης του προϊόντος σε ένα κράτος μέλος (το λεγόμενο «κράτος μέλος αναφοράς») και ταυτόχρονα να ζητήσει από άλλες χώρες να αναγνωρίσουν την άδεια αμέσως μόλις αυτή χορηγηθεί. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του R4BP 3 και στις δύο περιπτώσεις. Η διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης διαρκεί περίπου πέντε μήνες από την ημέρα επικύρωσης της αίτησης από την αρμόδια αρχή αξιολόγησης. 

Εάν τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη δεν συμφωνήσουν στην αμοιβαία αναγνώριση, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στην ομάδα συντονισμού, η οποία έχει διορία 60 ημερών για να επιτύχει συμφωνία. Η ομάδα συντονισμού είναι ένας φορέας που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Εάν η ομάδα συντονισμού δεν μπορέσει να επιτύχει συμφωνία, το ζήτημα παραπέμπεται στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να ζητήσει από τον ECHA να γνωμοδοτήσει για επιστημονικές ή τεχνικές πτυχές της υπόθεσης. 

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)