Εθνικές άδειες και ανανέωση αμοιβαίας αναγνώρισης

Στον κανονισμό για τα βιοκτόνα, ως ανανέωση εθνικής άδειας νοείται η υποβολή "αίτησης από τον κάτοχο της άδειας ή αντιπρόσωπό του που επιθυμεί να ζητήσει την ανανέωση εθνικής άδειας για έναν ή περισσότερους τύπους προϊόντων".

Οι συμπληρωματικοί κανόνες για την ανανέωση των αδειών που υπόκεινται σε διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης θεσπίζονται από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό αριθ. 492/2014 της Επιτροπής.

Οι αιτήσεις ανανέωσης της εθνικής άδειας πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (MSCA) που χορήγησε την αρχική άδεια. Σε περίπτωση που οι άδειες υπόκεινται σε ή χορηγούνται μέσω διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης, η αίτηση θα πρέπει να αποστέλλεται σε MSCA αναφοράς και, ταυτόχρονα, σε όλες τις MSCA που έχουν χορηγήσει συναφή αμοιβαία αναγνώριση.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 550 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της εθνικής άδειας. Σε περίπτωση που η αίτηση ανανέωσης αφορά πλείονες τύπους προϊόντων, πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον 550 ημέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία λήξης.

Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης ή η αίτηση ανανέωσης έχει απορριφθεί, ή ο αιτών δεν έχει υποβάλει εγκαίρως τις πρόσθετες πληροφορίες που ζήτησε η MSCA, το βιοκτόνο προϊόν πρέπει να αποσύρεται από την αγορά. Η απόσυρση πρέπει να πραγματοποιείται εντός 180 ημερών μετά την ημερομηνία λήξης της αρχικής άδειας. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης πρόσθετης μέγιστης περιόδου 180 ημερών για τη χρήση των υφιστάμενων αποθεμάτων.

Η μέγιστη περίοδος ισχύος των ανανεωθεισών αδειών δεν πρέπει να υπερβαίνει την περίοδο ισχύος των αρχικών αδειών και, σε κάθε περίπτωση, τα 10 έτη.

Συγκριτική αξιολόγηση

Όσον αφορά τα βιοκτόνα προϊόντα που περιέχουν μία ή περισσότερες υποψήφιες προς υποκατάσταση δραστικές ουσίες, ο κανονισμός για τα βιοκτόνα προβλέπει -στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης- τη διενέργεια συγκριτικής αξιολόγησης (ισχύουν περιορισμένες εξαιρέσεις).

Σε περίπτωση που κατά τη συγκριτική αξιολόγηση αποδειχθεί ότι υπάρχουν άλλα επιτρεπόμενα βιοκτόνα (ή μη χημικές μέθοδοι καταπολέμησης ή πρόληψης) τα οποία ενέχουν σημαντικά μικρότερο συνολικό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων και για το περιβάλλον, ότι είναι επαρκώς αποτελεσματικά και δεν παρουσιάζουν άλλα σημαντικά οικονομικά ή πρακτικά μειονεκτήματα, τότε η MSCA πρέπει να απαγορεύει ή να περιορίζει το βιοκτόνο που περιέχει τις δραστικές ουσίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί υποψήφιες προς υποκατάσταση.

Όσον αφορά βιοκτόνα που περιέχουν υποψήφιες προς υποκατάσταση ουσίες, μπορεί να χορηγείται άδεια (και ανανέωση άδειας) για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)