Υποβολή φακέλου

Οι αιτήσεις ανανέωσης εθνικών αδειών, συμπεριλαμβανομένων όσων υπόκεινται σε ή έχουν χορηγηθεί μέσω διαδικασίας αμοιβαίας αναγνώρισης, υποβάλλονται μέσω του μητρώου βιοκτόνων (R4BP 3). Όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο υποβολής του κλάδου 4α, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται αρχείο IUCLID.

 

Γενική επισκόπηση της διαδικασίας υποβολής φακέλων
Γραφική παράσταση της γενικής επισκόπησης της διαδικασίας υποβολής φακέλων

Στάδια

Η διαδικασία ανανέωσης της εθνικής άδειας περιλαμβάνει αρκετά στάδια. Για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο της αίτησης, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το προηγούμενο. Είναι σημαντικό ο αιτών να τηρεί όλες τις σχετικές προθεσμίες διότι, διαφορετικά, η αίτηση θα απορρίπτεται προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία.

1.
Ο ECHA ελέγχει το εάν ο μορφότυπος της υποβληθείσας αίτησης και των δεδομένων είναι ο ορθός.

2.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους (MSCA) που παραλαμβάνει την αίτηση και, σε περίπτωση αίτησης για αμοιβαία αναγνώριση, η MSCA αναφοράς και όλες οι οικείες MSCA, ενημερώνουν τον αιτούντα σχετικά με τα καταβλητέα τέλη. Ο αιτών καταβάλλει τα σχετικά τέλη στην/στις MSCA εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Η αίτηση γίνεται επισήμως αποδεκτή.

3.
Σε περίπτωση που ο φάκελος θεωρηθεί ελλιπής, η MSCA αναφοράς ή η παραλήπτρια MSCA θα ζητήσει τις πληροφορίες που λείπουν από τον αιτούντα, ο οποίος οφείλει να τις παράσχει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (συνήθως έως 90 ημέρες).

4.
Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής, ή 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης των πρόσθετων πληροφοριών, το κράτος μέλος παραλαβής ή αναφοράς επικυρώνει την αίτηση.*

5.
Έναρξη της αξιολόγησης του φακέλου

 

Φορείς

Οι βασικοί φορείς στη διαδικασία υποβολής φακέλων είναι:

Αιτούντες

Οι αιτούντες είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στους φακέλους τους. Οφείλουν να παράσχουν τις πληροφορίες για το βιοκτόνο προϊόν τους είτε υπό μορφή φακέλου είτε υπό μορφή επιστολής πρόσβασης στον φάκελο. Σε περίπτωση που τους ζητηθεί από την MSCA, οφείλουν να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Υποχρεούνται επίσης να παράσχουν συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών των βιοκτόνων προϊόντων τους.

ECHA

Ο ECHA υποχρεούται να διασφαλίζει την ορθότητα του μορφότυπου των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους φακέλους. Επίσης, ο ECHA φροντίζει για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας υποβολής εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Παραλήπτρια MSCA

Σε περίπτωση ανανέωσης εθνικής άδειας, η παραλήπτρια αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια της αξιολόγησης του φακέλου που υποβάλλει ο αιτών.

MSCA αναφοράς

Η αρμόδια αρχή αναφοράς είναι υπεύθυνη για την επικύρωση των φακέλων των αιτήσεων και, σε περίπτωση ανανέωσης της αμοιβαίας αναγνώρισης, είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του φακέλου που υποβάλλει ο αιτών. Η εν λόγω MSCA μπορεί να διαφορετική από αυτήν που διενήργησε την αξιολόγηση της αρχικής άδειας (κατόπιν συμφωνίας).

Οικεία MSCA

Οι οικείες αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες να επαληθεύουν το εάν η ληφθείσα αίτηση για την ανανέωση της αμοιβαία αναγνωρισμένης άδειας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των συμπληρωματικών κανόνων (σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2014).*Όσον αφορά την ανανέωση αμοιβαίας αναγνώρισης, το οικείο κράτος μέλος ή τα οικεία κράτη μέλη επαληθεύει(-ουν) εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής το εάν η ληφθείσα αίτηση εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής των συμπληρωματικών κανόνων για την ανανέωση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 492/2014 της Επιτροπής (ήτοι, για άδειες που έχουν χορηγηθεί με βάσει τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη περιορισμένων εξαιρέσεων όπως πληροφορίες που μπορεί να αφορούν διοικητικές αλλαγές). Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση ανανέωσης πρέπει να διεκπεραιώνεται βάσει των συνήθων διαδικασιών ανανέωσης που καθορίζονται στο άρθρο 31 του κανονισμού για τα βιοκτόνα.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)