Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η διαδικασία αίτησης για απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης ενός βιοκτόνου προϊόντος είναι παρόμοια με τη διαδικασία εθνικής αδειοδότησης προϊόντων, εκτός από τις διαφορές ως προς τις απαιτήσεις των δεδομένων. Οι αιτούντες οφείλουν να υποβάλουν ένα σχέδιο της περίληψης των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου προϊόντος, τα σχετικά δεδομένα δραστικότητας και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που αποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για την απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης. 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ECHA μέσω του R4BP 3 σε μορφή αρχείου IUCLID.

Το σχεδιάγραμμα απεικονίζει συνοπτικά τη διαδικασία που ακολουθεί η αίτηση στο πλαίσιο της απλουστευμένης αδειοδότησης.

Στάδια

Η διαδικασία περιλαμβάνει αρκετά στάδια. Το κάθε στάδιο πρέπει να ολοκληρωθεί προκειμένου η αίτηση να προχωρήσει στο επόμενο. Ο αιτών πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσει να τηρούνται όλες οι σχετικές προθεσμίες, διαφορετικά η αίτηση θα απορριφθεί κατά την πορεία της διαδικασίας.

 

Image

Ο ECHA βεβαιώνεται πως η αίτηση και τα δεδομένα έχουν υποβληθεί στη σωστή μορφή και πληροφορεί την αρμόδια αρχή αξιολόγησης μέσω του R4BP 3.

 
Image

Ο αιτών καταβάλλει το σχετικό τέλος στην αρμόδια αρχή αξιολόγησης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης και η αρμόδια αρχή αξιολόγησης αποδέχεται την αίτηση.

 
Image

Η αρμόδια αρχή αξιολόγησης έχει προθεσμία 90 ημερών για να αξιολογήσει τον φάκελο και να επιτρέψει τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

 
Image

Εάν ο φάκελος είναι ελλιπής, η αρμόδια αρχή αξιολόγησης θα ζητήσει από τον αιτούντα να προσκομίσει τις πληροφορίες που λείπουν. Αυτές θα πρέπει κανονικά να παρασχεθούν εντός 90 ημερών. Σε αυτή την περίπτωση, η αρμόδια αρχή αξιολόγησης θα χορηγήσει άδεια στο προϊόν εντός 90 ημερών από την παραλαβή των πρόσθετων πληροφοριών. 

 

Κοινοποίηση

Ένα βιοκτόνο προϊόν το οποίο έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης σε κάποιο από τα κράτη μέλη, μπορεί να διατίθεται στην αγορά και άλλων κρατών μελών δίχως να απαιτείται αμοιβαία αναγνώριση.

Ωστόσο, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να απευθύνει σχετική κοινοποίηση σε όλες τις αρμόδιες αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

Στην περίπτωση που κάποιο άλλο κράτος μέλος  διαφωνεί ως προς το κατά πόσον το βιοκτόνο προϊόν πληροί τα κριτήρια για απλουστευμένη αδειοδότηση ή κρίνει την κοινοποίηση ή την επισήμανσή του λανθασμένη, μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στη συντονιστική ομάδα προς επίλυση.

Categories Display

Επισημάνθηκε ως:

(κάντε κλικ στην επισήμανση για την αναζήτηση του σχετικού περιεχομένου)