Om BPR

Forordningen om biocidholdige produkter (forordning (EU) nr. 528/2012) vedrører markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter, som anvendes til beskyttelse af mennesker, dyr, materialer og artikler mod skadelige organismer, såsom skadedyr og bakterier gennem virkningen af aktivstofferne i det biocidholdige produkt. Forordningens formål er at forbedre funktionen det indre marked for biocidholdige produkter i EU og samtidig sikre et højt niveau af beskyttelse for mennesker og miljøet.

Teksten blev vedtaget den 22. maj 2012 og finder anvendelse fra den 1. september 2013 med en overgangsperiode for visse bestemmelser. Den ophæver direktivet om biocidholdige produkter (direktiv 98/8/EF).

Alle biocidholdige produkter skal godkendes, før de kan markedsføres, og aktivstofferne i det biocidholdige produkt skal forhåndsgodkendes. Der er dog visse undtagelser fra dette princip. Det er således tilladt at markedsføre såvel aktivstoffer, der er omfattet af undersøgelsesprogrammet, som biocidholdige produkter med disse aktivstoffer, mens den endelige afgørelse om godkendelse afventes. Det er ligeledes tilladt at markedsføre midlertidigt godkendte nye aktivstoffer, der stadig er under vurdering.

Biocidforordningen skal harmonisere markedet på EU-niveau, forenkle godkendelsen af aktivstoffer og biocidholdige produkter samt indføre tidsfrister for medlemsstaternes vurderinger, fastlæggelse af holdning og beslutningstagning. Forordningen er desuden medvirkende til at mindske brugen af dyreforsøg ved at indføre obligatorisk datadeling og tilskynde til anvendelse af alternative forsøgsmetoder.

Som i det tidligere direktiv sker godkendelsen af aktivstoffer på EU-niveau og den efterfølgende godkendelse af de biocidholdige produkter på medlemsstatsniveau. Denne godkendelse kan udvides til andre medlemsstater ved gensidig anerkendelse. Den nye forordning giver imidlertid også ansøgerne mulighed for en ny type godkendelse på EU-plan (EU godkendelse)

Registeret over biocidholdige produkter (R4BP 3) er en dedikeret it-platform, der vil blive anvendt til at indsende ansøgninger og udveksle data og oplysninger mellem ansøgeren, ECHA, medlemsstaternes kompetente myndigheder og Europa-Kommissionen. Til udarbejdelse af ansøgningerne benyttes et andet it-redskab, IUCLID 5.