Godkendelse af sammenfaldende biocidholdige produkter

For at imødekomme virksomhedernes behov og reducere deres administrative arbejdsbyrde indføres der med forordningen om godkendelse af sammenfaldende biocidholdige produkter (forordning 414/2013, ændret ved forordning 2016/1802), mulighed for at gå fra brede til snævre godkendelser (f.eks. fra en gruppe af biocidholdige produkter til en undergruppe bestående af et eller flere produkter fra gruppen) eller markeder (f.eks. fra EU-godkendelse til national godkendelse).

Det er muligt at ansøge om godkendelse af et enkeltprodukt ("det sammenfaldende produkt"), som er identisk med et andet biocidholdigt produkt, som er godkendt ("referenceproduktet"), eller for hvilket der er indgivet ansøgning om godkendelse ("det potentielle referenceprodukt").

Dette gælder, uanset om det tilhørende referenceprodukt er et enkeltprodukt eller et enkelt produkt i en gruppe af biocidholdige produkter.

Det er desuden muligt at ansøge om national godkendelse på baggrund af et (potentielt) referenceprodukt, der er godkendt i EU (eller for hvilket der er indgivet en ansøgning om godkendelse i EU).

Produkter, der falder ind under den forenklede godkendelsesprocedure, er også omfattet af denne forordning.

Endvidere er det muligt at ansøge om godkendelse af en sammenfaldende gruppe af biocidholdige produkter (EU-, national eller forenklet godkendelse) på baggrund af en (potentiel) gruppe af referenceprodukter.

Ansøgningsprocessen for det sammenfaldende biocidholdige produkt udmunder i en uafhængig godkendelse, som har samme udløbsdato som referenceproduktet (eller produktgruppen). Disse godkendelser tildeles et andet nummer end godkendelsen af referenceproduktet, og de kan ændres eller tilbagekaldes uafhængigt af referenceproduktet.

Ansøgninger for sammenfaldende biocidholdige produkter skal indgives gennem R4BP 3 ligesom alle andre ansøgninger, der indgives i henhold til forordningen om biocidholdige produkter.

Oplysninger og instrukser vedrørende indgivelse og opfølgning på ansøgninger om godkendelse af sammenfaldende biocidholdige produkter findes i de pågældende vejledninger om indsendelse på ECHA's websted. Yderligere oplysninger om regulering findes i kapitlet om sammenfaldende biocidholdige produkter i den praktiske vejledning.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)