Ansøgningsprocedure

Ved forenklet godkendelse af et biocidholdigt produkt er ansøgningsproceduren den samme som ved national produktgodkendelse bortset fra datakravene. Ansøgerne skal indsende udkast til en sammenfatning af det biocidholdige produkts egenskaber og relevante data om virkning og alle andre relevante oplysninger, der viser, at produktet opfylder betingelserne for en forenklet godkendelsesprocedure.
 
Ansøgningerne indsendes gennem R4BP 3 til ECHA som en IUCLID-fil.

Denne graf viser et overblik over ansøgningsproceduren for en forenklet godkendelse.

Trin

Denne proces består af adskillige trin. Hvert trin skal afsluttes, før det næste trin i ansøgningsprocessen kan påbegyndes. Det er vigtigt, at ansøgeren sikrer, at alle relevante tidsfrister overholdes, da ansøgningen i modsat fald afvises i løbet af processen.

 

Image

ECHA kontrollerer, at ansøgningen og de relevante data er indsendt i det korrekte format, og underretter Den vurderende kompetente myndighed via R4BP 3.

 
Image

Ansøgeren betaler de relevante ansøgningsgebyrer til den vurderende kompetente myndighed, senest 30 dage efter fakturadatoen, hvorefter myndigheden accepterer ansøgningen.

 
Image

Den vurderende kompetente myndighed har derefter 90 dage til at vurdere dossieret og godkende markedsføring af produktet.

 
Image

Hvis dossieret er ufuldstændigt, anmoder den vurderende kompetente myndighed ansøgeren om de manglende oplysninger. Disse skal normalt fremsendes inden for 90 dage. I sådanne tilfælde skal den kompetente myndighed godkende produktet senest 90 dage efter at have modtaget de yderligere oplysninger. 

 

Anmeldelse

Et biocidholdigt produkt, der er godkendt under den forenklede godkendelsesprocedure i en medlemsstat, kan indføres på markedet i en anden medlemsstat uden behov for gensidig anerkendelse.

Ikke desto mindre skal godkendelsesindehaveren underrette alle de berørte medlemsstaters kompetente myndigheder senest 30 dage, før produktet indføres på markedet.

Hvis en anden medlemsstat  er uenig i, hvorvidt det biocidholdige produkt opfylder kriterierne for den forenklede godkendelsesprocedure eller finder, at det ikke er blevet korrekt anmeldt eller mærket, kan den henvise spørgsmålet til koordinationsgruppen med henblik på at finde en løsning.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)