Behandlet artikel

Forordningen om biocidholdige produkter (BPR) fastsætter regler for anvendelse af artikler, der er blevet behandlet med eller bevidst er tilført et eller flere biocidholdige produkter.

I henhold til forordningen må artikler kun behandles med biocidholdige produkter, der indeholder EU-godkendte aktivstoffer. Dette er en ændring i forhold til direktivet om biocidholdige produkter (ophævet ved BPR pr. 1. september 2013), hvor artikler importeret fra tredjelande kunne være behandlet med stoffer, der ikke er EU-godkendte – f.eks. sofaer og sko indeholdende DMF.

Virksomhederne skal også være klar til at oplyse forbrugerne om biocidbehandlingen af den artikel, de sælger. Hvis en forbruger anmoder om oplysninger om en behandlet artikel, skal leverandøren give disse oplysninger gratis inden 45 dage.

Mærkning af behandlede artikler

Producenter og importører af behandlede artikler skal sikre, at produkterne er mærket i henhold til både forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og de supplerende krav i forordningen om biocidholdige produkter.

I henhold til forordningen om biocidholdige produkter skal producenter og importører af behandlede artikler mærke disse artikler, når: 

  1. der fremsættes påstand om, at den behandlede artikel har biocide egenskaber
     
  2. det kræves i betingelserne for godkendelsen af det aktivstof, der er indeholdt i det biocidholdige produkt, der er anvendt til at behandle artiklen.

Mærkningen skal være letforståelig og synlig for forbrugerne.

Overgangsbestemmelser for behandlede artikler

I forordningen om biocidholdige produkter (BPR) er der fastsat en række bestemmelser, der skal lette overgangen fra systemet med direktivet om biocidholdige produkter (BPD) til den nye forordning.

Fra den 1. september 2013 skal aktivstoffer, der er indeholdt i et biocidholdigt produkt, som anvendes ved behandlingen af de behandlede artikler, enten være anført i bilag I, allerede være godkendt eller være under vurdering for den pågældende produkttype.

For aktivstoffer, der endnu ikke var under godkendelse pr. 1. september 2013, gælder en overgangsperiode (artikel 94 i BPR). Fuldstændige ansøgningsdossierer for aktivstofferne skulle indsendes senest den 1. september 2016.

Efter 1. marts 2017 er det ikke længere muligt i EU at markedsføre artikler, der er behandlet med et biocidholdigt produkt (eller som vides at indeholde et biocidholdigt produkt) indeholdende et aktivstof, som ikke allerede er godkendt, anført på listen i bilag 1 eller under vurdering.

Hvis ansøgningen om godkendelse af aktivstoffet afvises (f.eks. som følge af manglende betaling af afgiften) eller der vedtages en ikke-godkendelsesbeslutning, må artikler, der er behandlet med eller indeholder et biocidholdigt produkt, som indeholder dette aktivstof, ikke længere markedsføres fra og med 180 dage efter den beslutning.

Du kan få flere oplysninger om aktivstoffer, der er tilladt i behandlede artikler, i det dokument, der linkes til i afsnittet "Se også".

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)