Behandlet artikel

Forordningen om biocidholdige produkter (BPR) fastsætter regler for anvendelse af artikler, der blevet behandlet med eller tilsigtet er tilført et eller flere biocidholdige produkter.

I henhold til forordningen kan artikler kun behandles med biocidholdige produkter, der indeholder EU-godkendte aktivstoffer. Dette er en ændring i forhold til direktivet om biocidholdige produkter (ophævet ved BPR pr. 1. september 2013), hvor artikler importeret fra tredjelande kunne være behandlet med stoffer, der ikke er EU-godkendte – f.eks. træ behandlet med arsen og sofaer og sko indeholdende DMF.

Virksomhederne skal også være rede til at oplyse forbrugerne om biocidbehandlingen af den artikel, de sælger. Hvis en forbruger anmoder om oplysninger om en behandlet artikel, skal leverandøren give disse oplysninger vederlagsfrit inden 45 dage.

Mærkning af behandlede artikler

Producenter og importører af behandlede artikler skal sikre, at produkterne er mærket i henhold til både forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og de supplerende krav i forordningen om biocidholdige produkter.

I henhold til forordningen om biocidholdige produkter (BPR) skal producenter og importører af behandlede artikler mærke behandlede artikler, når:

  1. der fremsættes en påstand om, at den behandlede artikel har biocide egenskaber
  2. det kræves i betingelserne for godkendelsen af det aktivstof, der er indeholdt i det biocidholdige produkt, der er anvendt til at behandle artiklen.

Mærkningen skal være letforståelig og synlig for forbrugerne.

Overgangsbestemmelser for behandlede artikler

I forordningen om biocidholdige produkter (BPR) er der fastsat en række bestemmelser, der skal lette overgangen fra systemet med direktivet om biocidholdige produkter (BPD) til den nye forordning.

Fra den 1. september 2013 skal aktivstoffer, der er indeholdt i et biocidholdigt produkt, som anvendes ved behandlingen af de behandlede artikler, enten allerede være godkendt eller under vurdering med henblik på den relevante produkttype.

Efter den 1. marts 2017 vil det ikke længere være muligt at markedsføre artikler, der er behandlet med et biocidholdigt produkt (eller bevidst indeholder et biocidholdigt produkt), som indeholder et aktivt stof, der ikke allerede er godkendt, opført i bilag I, under vurdering eller for hvilket der ikke er indsendt et fuldstændigt ansøgningsdossier for den relevante produkttype inden den 1. september 2016.

Hvis aktivstoffet ikke er godkendt for den relevante produkttype, bør artikler, der var behandlet med, eller som indeholdt et biocidholdigt produkt, hvori dette aktivstof indgik, ikke længere bringes i omsætning fra 180 dage efter afgørelsen om ikke at godkende aktivstoffet.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)