Nyt aktivstof

Virksomheder skal ansøge om godkendelse af et aktivstof ved at indgive et dossier til ECHA. Når ECHA har gennemført valideringskontrollen, foretager den kompetente vurderingsmyndighed en fuldstændighedskontrol og en vurdering inden ét år.

Resultatet af evalueringen sendes til ECHA's Udvalg for Biocidholdige Produkter, der udarbejder en udtalelse inden for 270 dage. Udtalelsen danner grundlag for Europa-Kommissionens og medlemsstaternes beslutningstagning. Godkendelsen af et aktivstof meddeles for et bestemt antal år, dog højst 10 år.

Der finder en tilsvarende proces sted for fornyelse af godkendelsen af et aktivstof, hvor der alt efter antallet af nye undersøgelser, der er tilgængelige ved fornyelsen, sondres mellem en fuldstændig vurdering og en begrænset vurdering. Ansøgningen til ECHA skal indgives 550 dage inden datoen for godkendelsens udløb.

I forordningen om biocidholdige produkter indføres udelukkelses- og substitutionskriterier som nye elementer.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)