Forenklet godkendelsesprocedure

En forenklet godkendelsesprocedure har til formål at fremme anvendelse af biocidholdige produkter, der er mindre skadelige for miljøet samt for menneskers og dyrs sundhed.

For at være omfattet af en forenklet godkendelsesprocedure skal et biocidholdigt produkt opfylde følgende betingelser:

 • alle aktivstofferne i det biocidholdige produkt er opført i bilag I i biocidforordningen og overholder de angivne begrænsninger
   
 • det biocidholdige produkt indeholder ikke problematiske stoffer
   
 • det biocidholdige produkt indeholder ikke nanomaterialer 
   
 • det biocidholdige produkt er tilstrækkeligt effektivt
   
 • håndteringen af det biocidholdige produkt og dets påtænkte anvendelse kræver ikke personligt beskyttelsesudstyr

Hvis alle disse betingelser er opfyldt, indsender den ansøger, der søger om godkendelse, en ansøgning til ECHA via R4BP 3 med angivelse af, hvilken kompetent myndighed i den relevante medlemsstat, der vurderer ansøgningen.

Hvis der udstedes en forenklet godkendelse, kan det biocidholdige produkt markedsføres i andre medlemsstater uden gensidig anerkendelse. Godkendelsesindehaveren skal dog underrette de pågældende medlemsstater senest 30 dage før markedsføringen. Denne anmeldelse foretages via R4BP 3.

Categories Display

Mærket som:

(klik på mærket for at søge efter relevant indhold)