Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijų teikimas

Kas gali pateikti suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ketinimus ir dokumentacijas?

Valstybės narės kompetentingos institucijos (VNKI) gali siūlyti:

  • naują suderintą klasifikavimą ir ženklinimą;
  • peržiūrėti esamą suderintą klasifikavimą ir ženklinimą dėl bet kurios cheminės medžiagos, kuriai taikomas CLP reglamentas (37 straipsnio 1 dalis), arba
  • suderintą klasifikavimą ir ženklinimą dėl biocidiniuose produktuose arba augalų apsaugos produktuose naudojamos veikliosios medžiagos.

Gamintojai, importuotojai arba tolesni naudotojai gali siūlyti suderintą klasifikavimą ir ženklinimą dėl cheminių medžiagų:

  • kurios nėra biocidiniuose produktuose arba augalų apsaugos produktuose naudojamos veikliosios medžiagos;
  • jeigu CLP reglamento VI priedo 3 dalyje nėra įrašo dėl tokios cheminės medžiagos atsižvelgiant į pavojingumo klasę arba diferenciaciją, dėl kurios teikiamas pasiūlymas (37 straipsnio 2 dalis).

Svarbu Norėdami pateikti pranešimą apie suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ketinimą arba dokumentaciją, gamintojai, importuotojai arba tolesni naudotojai privalo turėti REACH-IT paskyrą.

 

Prieš parengiant ir pateikiant suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentaciją

Prieš pradėdami rengti suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentaciją, patikrinkite Ketinimų registrą. Jame pateikiamas cheminių medžiagų, dėl kurių Agentūra jau gavo ketinimą dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijos pateikimo, sąrašas.

Pageidautina, kad dvi ar daugiau šalių neteiktų suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijos dėl tos pačios cheminės medžiagos. Kiekvienas subjektas, turintis susijusios informacijos apie cheminę medžiagą, gali apie tai informuoti suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentaciją teikiančią šalį pradiniame procedūros etape arba pateikti tokią informaciją per viešas konsultacijas.

Informaciją apie chemines medžiagas, dėl kurių šiuo metu vyksta viešos konsultacijos, galima rasti puslapyje „Konsultacijos dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo“.

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ketinimas siunčiamas naudojant konkrečią internetinę formą, kuri taip pat naudojama teikiant suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijas ir atsakymų į pastabas dokumentus. Pateikę suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ketinimą, dokumentacijos teikėjai klasifikavimo etape gali susisiekti su ECHA svetainėje echa.europa.eu, jeigu jiems reikia pagalbos arba jeigu reikia aptarti dokumentacijos duomenis.

 

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijos rengimas IUCLID formatu

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijoje IUCLID formatu pateikiama techninė dokumentacija ir pridedama suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ataskaita. Daugiau informacijos apie techninės dokumentacijos turinį ir suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ataskaitą galima rasti suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijų rengimo rekomendacijose ir suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ataskaitos formos šablone. Šiuose dokumentuose apžvelgiama, į ką reikia atkreipti dėmesį ir kaip parengti suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentaciją. 

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijoje turėtų būti pakankamai informacijos, kad ji galėtų būti laikoma atskiru dokumentu, kuris bus skelbiamas ECHA svetainėje vykstant viešoms konsultacijoms. Tačiau jame neturėtų būti jokios konfidencialios informacijos. 

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijos turinys

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijoje reikėtų nurodyti:

  • cheminės medžiagos tapatybę;
  • siūlomą suderintą klasifikavimą ir ženklinimą (įskaitant konkrečias koncentracijos ribas arba m faktorius, jei tinkama);
  • mokslinį pasiūlymo pagrindimą
  • ir išsamias susijusių tyrimų tyrimo santraukas.

Dokumentacijoje taip pat turi būti pateikiamas pagrindimas, kodėl veiksmų reikia imtis ES lygmeniu, jeigu siūlymas pateikiamas dėl pavojingumo klasių, išskyrus kancerogeniškumą, mutageniškumą, toksiškumą reprodukcijai (CMR) ir kvėpavimo takų jautrinimą, nebent cheminė medžiaga yra biocidiniuose produktuose arba augalų apsaugos produktuose naudojama veiklioji medžiaga.

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ataskaita turėtų atitikti ECHA nustatytą formatą. Be suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ataskaitos, taip pat galima parengti suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ataskaitos priedą, kurį galima sudaryti remiantis vertinimo ataskaitų projektais (DAR), kompetentingų institucijų ataskaitomis (CAR) ir (arba) kitais šaltiniais.

Šis priedas naudojamas tyrimų nuorodoms, išsamioms tyrimų santraukoms ir rezultatams pateikti.

 

Kaip pateikti suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentaciją?

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacija turėtų būti parengta naudojant naujausią IUCLID versiją ir pateikta ECHA naudojant konkrečią internetinę formą. Prieš pateikdami dokumentaciją gamintojai, importuotojai ar galutiniai naudotojai privalo turėti REACH-IT paskyrą, nes tam tikruose internetinės formos laukeliuose reikia pateikti informaciją iš REACH-IT paskyros. Šiame puslapyje nurodytuose rekomendacijų dokumentuose pateikiama daugiau informacijos apie suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijų rengimą.

 

Ar reikia mokėti kokius nors mokesčius?

Jeigu gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas siūlo cheminės medžiagos suderintą klasifikavimą ir ženklinimą dėl pavojingumo klasių, išskyrus CMR arba kvėpavimo takų jautrinimą, už tokį suderintą klasifikavimą ir ženklinimą būtina sumokėti mokestį.

Mokesčiai priklauso nuo įmonės dydžio. Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) gali pasinaudoti sumažintu mokesčiu. Daugiau informacijos apie mokesčius pateikiama Komisijos reglamente (ES) Nr. 440/2010 (Mokesčių reglamentas).

Išsamios instrukcijos, kaip nustatyti įmonės dydžio kategoriją, pateikiamos ECHA svetainės puslapyje „MVĮ mokesčiai pagal REACH ir CLP reglamentus“.