Poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas

Turite atlikti cheminių medžiagų, kurių registruojamas metinis kiekis tonomis yra daugiau nei dešimt tonų, poveikio vertinimą ir parengti rizikos apibūdinimą, jeigu jos priskiriamos prie pavojingų arba patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) arba labai patvarių ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) medžiagų.

 

Poveikio vertinime ir rizikos apibūdinime nurodykite visus pavojus
 • Jūsų poveikio vertinime ir rizikos apibūdinime turi būti nurodyti visi pagal standartinius informacijai keliamus reikalavimus nustatyti pavojai, neapsiribojant tik klasifikuojamais.
 • Nustatyti pavojai apima ir neklasifikuojamus; tai, be kita ko, yra:
  • pavojai, kurių klasifikavimo kriterijų šiuo metu nėra nustatyta, tačiau yra įrodymų, kad cheminė medžiaga gali daryti neigiamą poveikį (paprastai susijusį su dirvožemiu ir nuosėdomis);
  • pavojai, susiję su pasekmėmis, kurių klasifikavimo kriterijai yra nustatyti, tačiau dozė ir (arba) koncentracija, kuriai esant bandymo metu jau yra daromas poveikis, nesiekia klasifikavimui taikomos ribinės vertės, todėl cheminė medžiaga nėra klasifikuojama tos pasekmės atžvilgiu.

 

Cheminės saugos ataskaitoje nurodykite savo poveikio vertinimo ir rizikos apibūdinimo rezultatą
 • Cheminės saugos ataskaitoje (CSR) ir saugos duomenų lape (SDS) būtina pateikti informaciją apie visus nustatytus pavojus, ne tik tuos, pagal kuriuos klasifikuojama remiantis CLP reglamentu.

 

Saugos duomenų lape nurodykite realius naudojimo būdus ir naudojimo sąlygas
 • Praneškite apie visus naudojimo būdus ir pateikite informaciją apie atitinkamas naudojimo sąlygas.
 • Užtikrinkite, kad naudojimo aprašymas būtų aiškus ir nuoseklus ir kad jame būtų nurodyti cheminės medžiagos naudojimo tiekimo grandinėje būdai.
 • Užtikrinkite, kad poveikio aplinkai vertinime būtų pateiktas tinkamas naudojimo sąlygų, dėl kurių į aplinką išsiskiria numatytas cheminės medžiagos kiekis, paaiškinimas.
 • Jeigu jūsų cheminė medžiaga yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT), cheminės saugos ataskaitoje aiškiai nurodykite, kaip mažinate jos išsiskyrimą.
 • Kai nustatote išvestinę ribinę poveikio nesukeliančią vertę (DNEL) arba prognozuojamą poveikio nesukeliančią koncentraciją (PNEC), įrodymais pagrįskite bet kokius REACH gairių R.8 ir R.10 skyriuose pateiktų numatytųjų vertinimo veiksnių nukrypimus ir pateikite patvirtinančius dokumentus ir konkrečiai jūsų cheminei medžiagai skirtus mokslinius argumentus.
 • Naudojant poveikio vertinimo modelį, užtikrinkite, kad tas modelis būtų taikomas jūsų cheminei medžiagai ir naudokite tinkamus modeliavimo parametrus, pagrįsdami jų pasirinkimą.
 • Užtikrinkite, kad cheminės saugos ataskaitoje nurodyti poveikio scenarijai būtų aiškūs, konkretūs ir išsamūs. Veiklos sąlygos ir rizikos valdymo priemonės turi būti aprašytos pakankamai išsamiai ir turi užtikrinti saugų naudojimą.
 • 1 pakopos priemonių nenaudokite automatiniam masiniam poveikio scenarijų rengimui, nes dėl to poveikio scenarijuose gali atsirasti nenaudinga ir klaidinanti rekomendacija dėl rizikos valdymo.

 

Užtikrinkite, kad naudojimo apibūdinime būtų aprašyti visi cheminės medžiagos naudojimo būdai
 • Nurodykite visus cheminės medžiagos naudojimo per jos gyvavimo ciklą būdus.
 • Pateikite glaustą bendrą nustatytų cheminės medžiagos naudojimo būdų aprašymą IUCLID 3.5 punkte.
 • Įsitikinkite, kad trumpi poveikio scenarijų pavadinimai atitiktų naudojimo aprašymą IUCLID 3.5 punkte, poveikio scenarijaus priede ir išplėsto saugos duomenų lapo 1.2 punkte.

 

Pateikite aktualią, glaustą ir suprantamą informaciją
 • Aprašykite visus faktinius svarbius naudojimo būdus.
 • Nurodykite intuityvius pavadinimus, pageidautina, pasitelkiant visame jūsų veiklos sektoriuje suderintą terminiją.
 • Pateikite trumpą proceso ar veiklos, susijusios su naudojimu, paaiškinimą. Nepasikliaukite tik standartiniais naudojimo deskriptoriais, nes jie nėra pakankamai konkretūs, kad aiškiai informuotų institucijas ir vartotojus apie naudojimo būdus.
 • Jeigu esate vienas iš registruotojų, pasirūpinkite, kad jūsų IUCLID dokumentacijoje naudojimo aprašymas apimtų procesą, kurį norite užregistruoti. Teikdami informaciją apie cheminę medžiagą, nekopijuokite kitų registruotojų pateiktų naudojimo aprašymų ir nenaudokite bendro pobūdžio cheminės saugos ataskaitų, nes dėl to gali atsirasti neatitikimų.
 • Jeigu cheminę medžiagą registruojate kaip tarpinę medžiagą, neteikite informacijos apie naudojimą savo poreikiams, profesiniais tikslais ar cheminės medžiagos naudojimą per gaminio naudojimo laiką, nes ši informacija yra nesuderinama su cheminės medžiagos kaip tarpinės medžiagos statusu.
 • Pasirinkite tinkamą naudojimo būdų diferenciacijos lygį, kad saugos informaciją būtų galima tikslingai pateikti vartotojų grupėms.
  • Jeigu diferenciacijos lygis per žemas, poveikio scenarijai gali būti sudėtingi ir per daug konservatyvūs.
  • Jeigu diferenciacijos lygis per didelis, ta pati bendro pobūdžio poveikio scenarijaus informacija gali pasikartoti arba būti atkartojama.

 

Savo poveikio vertinime aprašykite realias naudojimo sąlygas
 • Nurodykite naudojimo sąlygas, kuriomis užtikrinama kiekvieno aprašyto naudojimo būdo rizikos kontrolė, ir pateikite poveikio žmonėms ir aplinkai šiomis sąlygomis prognozes.

 • Naudokitės turima informacija, poveikio vertinimo duomenims paruošti: aplinkos atžvilgiu – konkrečias medžiagų patekimo į aplinką kategorijas (SERC), vartotojų atžvilgiu – konkrečius poveikio vartotojui lemiamus veiksnius (SCED) ir naudojimo planus bei susijusius SPERC, SWED ir SCED.

 

Pasitelkite naudojimo žemėlapius
 • Naudojimo žemėlapiai rengiami sektoriaus lygiu, siekiant pateikti glaustą pramonės sektoriui svarbių, pagrindinių naudojimo būdų aprašymą – naudokitės jais registracijos metu:
  • Jie parengti naudojant suderintą šabloną, kuris taip pat gali būti pateikiamas Chesar (ECHA cheminės saugos vertinimo ir ataskaitų teikimo priemonės) formatu.
  • Juose pateikiama svarbi ir reali informacija apie naudojimo būdus ir naudojimo sąlygas: juos galite įtraukti į savo cheminės saugos vertinimą (CSA).
 • Nepamirškite, kad naudojimo žemėlapiuose nenurodyti naudojimo būdai vis tiek turi būti aprašyti pagal naudojimo sąlygas ir įtraukti į cheminės saugos vertinimą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)