Respect the deadlines for updating

Laikykitės galutinių atnaujinimo terminų

Gavę sprendimą dėl vertinimo, kuriuo prašoma papildyti savo registracijos informaciją, šią informaciją privalote pateikti iki vertinimo sprendime nustatyto termino.

Sužinoję naujų faktų apie cheminę medžiagą ar jos naudojimą, privalote nedelsdami atnaujinti savo registraciją. Galutiniai terminai, per kuriuos, kaip tikimasi, bus atnaujinta dokumentacija, paaiškinti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2020/1435 ir apibendrinti lentelėje.

Pakeitimas, dėl kurio reikia atnaujinti informaciją Galutinis informacijos atnaujinimo pateikimo terminas Termino pradžia
Pasikeitus registruotojo statusui, pvz., kaip gamintojo, importuotojo arba gaminio gamintojo arba tapatybei, pvz., pavadinimui arba adresui. 3 mėnesiai Skaičiuojama nuo tos dienos, kurią įsigalioja konkretus pakeitimas.
Pasikeitus cheminės medžiagos sudėčiai. 3 mėnesiai Skaičiuojama nuo tos dienos, kai pasikeitus cheminės medžiagos sudėčiai, pradedama gamyba ar importas.
Pasikeičia metinis arba bendras registruotojo pagamintas ar importuotas kiekis. 3 / 6 mėnesiai (jeigu teikiami pasiūlymai atlikti bandymus) Kai naujų duomenų gauti nereikia, turite 3 mėnesius atnaujintai dokumentacijai pateikti. Skaičiuojama nuo dienos, kai buvo pasiektas didesnis kiekis tonomis.

Jei reikia surinkti naujų duomenų ir registracija patenka į REACH reglamento VII arba VIII priedų taikymo sritį, turite per tris mėnesius pradėti derybas su bandymų laboratorija, kad gautumėte trūkstamus duomenis.

Jei informacijos reikalavimai patenka į REACH reglamento IX arba X priedų taikymo sritį, turite per 6 mėnesius atnaujinti registraciją ir įtraukti bandymų pasiūlymus dėl trūkstamų duomenų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai nustatote, kad reikia atlikti vieną ar daugiau tuose prieduose išvardytų bandymų.
Nustačius naujų gaminamos ar importuojamos cheminės medžiagos naudojimo būdų ir naujų naudojimo būdų, kurių nerekomenduojama taikyti. 3 mėnesiai Nustačius naują naudojimo atvejį, jis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai gaunate visą informaciją, reikalingą rizikos vertinimui atlikti.

Nustačius atvejį, kai naudoti nerekomenduojama, jis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai gavote informacijos apie su tuo naudojimu susijusią riziką.
Atsiradus naujai informacijai apie cheminės medžiagos riziką žmogaus sveikatai ir (arba) aplinkai, apie kurią, kaip pagrįstai tikimasi, jis sužinojo, jei dėl šių žinių reikia keisti saugos duomenų lapą (SDS) arba cheminės saugos ataskaitą (CSR). 6 mėnesiai Skaičiuojant nuo tos dienos, kai sužinojote arba pagrįstai galima tikėtis, kad sužinosite naują atitinkamą informaciją.
Pasikeitus cheminės medžiagos klasifikacijai ir ženklinimui.
  • 6 mėnesiai (savarankiško klasifikavimo atveju)
  • Papildžius, pakeitus arba išbraukus suderintą klasifikaciją ir ženklinimą, informacija turi būti atnaujinta ne vėliau kaip iki tokio pakeitimo įsigaliojimo pradžios dienos.
Naujo arba pakeisto savarankiško klasifikavimo atveju, terminas skaičiuojamas nuo dienos, kai buvo priimtas sprendimas dėl cheminės medžiagos klasifikavimo ir ženklinimo pakeitimo.
Atnaujinus ar pakeitus CSR ar saugaus naudojimo rekomendacijas. 12 mėnesių Skaičiuojama nuo tos dienos, kai nustatoma, kad reikia atnaujinti arba iš dalies pakeisti CSR arba saugaus naudojimo gaires.
Jei registruotojas nustato, kad būtina atlikti vieną iš IX ar X prieduose nurodytų bandymų – tokiu atveju teikiamas pasiūlymas atlikti bandymą. 6 / 12 mėn. 6 mėnesiai, skaičiuojami nuo tos dienos, kai registruotojas nustato, kad reikia atlikti vieną ar daugiau REACH reglamento IX arba X priede išvardytų bandymų.

Jei parengtas pasiūlymas atlikti bandymus susijęs su cheminių medžiagų grupe, dokumentaciją būtina pateikti ECHA ne vėliau kaip per 12 mėnesių po dienos, kai registruotojas arba registruotojai nustato poreikį atlikti vieną ar daugiau REACH reglamento IX ar X priede nurodytų bandymų.
Pasikeitus registruojant suteiktai teisei susipažinti su informacija. 3 mėnesiai Skaičiuojama nuo įvykusio pokyčio dienos.

Kiti pavyzdžiai, kai reikia atlikti atnaujinimą (pvz., atvejai, kai dėl atnaujinimo reikia atlikti papildomus bandymus, atnaujinimai dėl REACH priedų atnaujinimo, atnaujinimai bendro pateikimo metu), ir paaiškinimas, kaip apskaičiuoti terminą, kai reikia atlikti kelis atnaujinimus, paaiškinti „Registracijos gairėse“.