REACH, CLP and biocides for non-EU companies

Biocidinių produktų reglamente (Reglamentas (ES) Nr. 528/2012, BPR) apibrėžiamas biocidinių produktų pateikimas rinkai ir jų naudojimas, kai jie naudojami žmonėms, gyvūnams, medžiagoms ir gaminiams apsaugoti nuo kenksmingųjų organizmų, pvz., kenkėjų arba bakterijų; šią apsauginę funkciją užtikrina biocidiniame produkte esančios veikliosios medžiagos. Šiuo reglamentu siekiama patobulinti biocidinių produktų rinkos veikimą ES, tuo pačiu užtikrinant labai gerą žmonių ir aplinkos apsaugą.

Reglamentas buvo priimtas 2012 m. gegužės 22 d. ir taikomas nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., kai kurioms nuostatoms taikant pereinamąjį laikotarpį. Juo panaikinama Biocidinių produktų direktyva (Direktyva Nr. 98/8/EB, BPD).

Ne ES įsteigtoms įmonėms netaikomi BPR nustatyti įpareigojimai, net jeigu jos eksportuoja savo produktus į Europos Sąjungą. Atsakomybė už BPR reikalavimų, pvz., veikliųjų medžiagų patvirtinimo arba biocidinių produktų autorizacijos, vykdymą iš esmės tenka Europos Sąjungoje įsisteigusiems importuotojams.

ES veikiantys importuotojai gali kreiptis į savo tiekėjus iš ne ES valstybių ir prašyti suteikti informacijos, kurios jiems gali reikėti reglamente nustatytiems įsipareigojimams vykdyti. Jeigu esate ne ES tiekėjas, galite toliau padėti savo klientams (pvz., Europos Sąjungoje įsisteigusiems importuotojams) teikdami jiems pakankamai informacijos, kad jie galėtų įvykdyti pagal BPR importuotojams numatytus įpareigojimus. Pirmiausia rekomenduojama susipažinti su atitinkamais įpareigojimais. Jie daugiausiai apima toliau išvardytus punktus:

  • Prieš teikiant biocidinius produktus rinkai, reikia gauti visų jų autorizaciją, o jų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos turi būti patvirtintos anksčiau. Tačiau šiam principui taikomos kelios išimtys. Pavyzdžiui, veikliosios medžiagos, tiriamos pagal peržiūros programą, ir biocidiniai produktai, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, gali būti pateikiami rinkai, kol laukiama galutinio sprendimo dėl patvirtinimo. Rinkoje taip pat leidžiama naudoti laikinas produktų autorizacijas naujoms veikliosioms medžiagoms, kurios vis dar yra vertinamos.
  • BPR siekiama suderinti rinką Sąjungos lygmeniu, supaprastinti veikliųjų medžiagų patvirtinimą ir biocidinių produktų autorizaciją, taip pat nustatyti valstybių narių vertinimų, nuomonės formavimo ir sprendimų priėmimo terminus. Reglamentu taip pat skatinama mažinti bandymų su gyvūnais skaičių – nustatomi privalomo dalijimosi duomenimis įpareigojimai bei raginama naudoti alternatyvius bandymų metodus.
  • Kaip ir pagal ankstesnę BPD, veikliųjų medžiagų patvirtinimas vykdomas Sąjungos lygmeniu, o vėlesnė biocidinių produktų autorizacija – valstybių narių lygmeniu. Ši autorizacija, vadovaujantis abipusio pripažinimo principu, gali būti perduodama kitoms valstybėms narėms. Tačiau BPR taip pat suteikiama galimybė pareiškėjams vykdyti naujo tipo autorizaciją Sąjungos lygmeniu (Sąjungos autorizacija).

 

Veikliųjų medžiagų patvirtinimas

Naujos veikliosios medžiagos

Prašydamos patvirtinti veikliąją medžiagą, bendrovės turi pateikti dokumentaciją ECHA. ECHA atlikus patvirtinimo patikrą, vertinančioji kompetentinga institucija per metus atlieka išsamumo patikrą ir vertinimą.

Esamos veikliosios medžiagos

Biocidinių produktų reglamento (BPR) nuostatos taip pat bus taikomos pagal Biocidinių produktų direktyvos (BPD) veikliųjų medžiagų peržiūros programą pateiktiems prašymams. Nuo 2014 m. sausio 1 d. ECHA perėmė programą iš Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro generalinio direktorato (JRC GD).

Cheminės medžiagos, kurios buvo rinkoje iki 2000 m. gegužės 14 d. ir yra vertinamos pagal peržiūros programą, toliau vadinamos esamomis veikliosiomis medžiagomis.

Daugiau informacijos galite rasti skiltyje „Biocidinių produktų reglamentas“.

 

Biocidinių produktų autorizacija

Visiems biocidiniams produktams turi būti išduotas autorizacijos liudijimas, tik tuomet jie gali būti pateikiami rinkai. Įmonės gali rinktis iš kelių alternatyvių procesų – šis pasirinkimas priklauso nuo jų produkto ir šalių, kuriose jį norima parduoti, skaičiaus.

Daugiau informacijos galite rasti skiltyje „Biocidinių produktų reglamentas“.

 

Techninis lygiavertiškumas

Techninis lygiavertiškumas yra dviejų veikliųjų medžiagų panašumas atsižvelgiant į jų cheminę sudėtį ir pavojaus pobūdį.

Atliekant techninio lygiavertiškumo vertinimą, veiklioji medžiaga yra lyginama su jau patvirtinta medžiaga (atitinkama veiklioji medžiaga), siekiant nustatyti, ar jos yra lygiavertės.

Daugiau informacijos galite rasti skiltyje „Biocidinių produktų reglamentas“.

 

Patvirtinti tiekėjai

BPR siekiama užtikrinti tolygų su veikliųjų medžiagų vertinimu susijusių išlaidų pasidalijimą. Todėl veikliųjų medžiagų gamintojai ir importuotojai, kurie nedalyvavo peržiūros programoje arba neteikė pirminio prašymo dėl patvirtintos veikliosios medžiagos, bet vis tiek pateikė rinkai veikliąją medžiagą, privalo prisidėti prie išlaidų apmokėjimo.

Kita vertus, šioms įmonėms suteikiamos lygios galimybės įsigyti prieigą prie duomenų. Šiuo tikslu taikomi privalomo dalijimosi duomenimis principai.

Daugiau informacijos galite rasti skiltyje „Biocidinių produktų reglamentas“.

 

Apdoroti gaminiai

BPR nustatytos gaminių, kurie apdoroti vienu ar daugiau biocidinių produktų arba į kuriuos sąmoningai įdėtas vienas arba daugiau biocidinių produktų, naudojimo taisyklės.

BPR numatyta, kad gaminiai gali būti apdorojami tik tokiais biocidiniais produktais, kurių sudėtyje yra ES patvirtintų veikliųjų medžiagų. Tuo reglamentas skiriasi nuo BPD, kuria buvo numatyta, kad iš trečiųjų šalių importuoti gaminiai gali būti apdorojami ES nepatvirtintomis cheminėmis medžiagomis, pvz., arsenu apdorota mediena.

Įmonės taip pat turi būti pasirengusios vartotojams teikti informaciją apie parduodamo gaminio apdorojimą biocidiniais produktais. Vartotojo prašymu tiekėjas per 45 dienas privalo nemokamai pateikti informaciją apie apdorotą gaminį.

Daugiau informacijos galite rasti skiltyje „Biocidinių produktų reglamentas“.