Prašymas leisti mišiniuose naudoti alternatyvų cheminį pavadinimą

 

Galite ECHA pateikti prašymą leisti naudoti  pagal CLP reglamentą suklasifikuotuose, paženklintuose ir supakuotuose mišiniuose esančios cheminės medžiagos alternatyvų cheminį pavadinimą.

Rengdami prašymą naudokitės paskutine IUCLID versija ir jį pateikite užpildę toliau nurodytą internetinę formą.

Svarbu: būtina turėti REACH-IT paskyrą, ji bus naudojama sąskaitoms gauti ir susirašinėti. 

Prašymo rengimas

1. Susikurkite REACH-IT sistemos paskyrą, jei jos dar neturite.

2. IUCLID programoje sukurkite alternatyvaus cheminio pavadinimo prašymo dokumentaciją.

Dokumentacijoje turi būti nurodyta ši informacija:

  • prašymą teikiančio asmens tapatybė;
  • siūlomas alternatyvus cheminis pavadinimas;
  • cheminės medžiagos tapatybė ir sudėtis;
  • informacija apie cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą;
  • mišinio (-ių), į kurio (-ių) sudėtį įeina cheminė medžiaga, kuriai prašoma suteikti alternatyvų cheminį pavadinimą, prekinis (-iai) pavadinimas (-ai);
  • cheminės medžiagos, kuriai prašoma suteikti alternatyvų cheminį pavadinimą, SDS;
  • mišinio (-ių), į kurio (-ių) sudėtį įeina ši cheminė medžiaga, SDS;
  • pagrindimas, kuriuo įrodoma, kad prašymą teikiantis asmuo yra pakankamai komerciškai suinteresuotas, kad nebūtų atskleistas tikrasis cheminės medžiagos pavadinimas; ir
  • pagrindimas, kuriuo įrodoma, kad alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimas atitinka poreikį suteikti tiek informacijos, kiek reikia, norint imtis būtinų atsargumo priemonių sveikatos apsaugai ir saugai darbo vietoje užtikrinti, ir poreikį užtikrinti galimybę valdyti su mišinio naudojimu susijusią riziką.

Siūlomas alternatyvus cheminis pavadinimas gali būti pavadinimas, kuriuo nurodomos svarbiausios cheminės medžiagos funkcinės grupės, arba alternatyvus pavadinimas.

Patarimas: kuriant alternatyvų pavadinimą, rekomenduojama naudotis „Rekomenduojamų alternatyvių pavadinimų žodynėliu" (Pavojingų preparatų direktyvos VI priedo B dalis).

Taip pat žiūrėti: „Kaip parengti prašymą naudoti mišinyje esančios cheminės medžiagos alternatyvų cheminį pavadinimą".

3. Pasinaudodami internetine forma, pateikite IUCLID failą ir reikiamus priedus.

Jeigu pateikę prašymą negavote patvirtinamojo pranešimo, susisiekite su ECHA Pagalbos tarnyba."

Kas toliau?

Gavusi prašymą, ECHA jį patikrina antivirusine programa ir atlieka atitikties veiklos taisyklėms patikrą, siekdama nustatyti, ar dokumentacija yra išsami ir ar ją galima toliau tvarkyti.

Jei dokumentacija atitinka veiklos taisyklių reikalavimus, ECHA jums atsiunčia sąskaitą. Kai ECHA gauna mokėjimą, apie sprendimą dėl prašymo leisti naudoti alternatyvų pavadinimą jums pranešama per šešias savaites.

Jei ECHA nepatvirtina prašymo naudoti alternatyvų cheminį pavadinimą arba jei vėliau keičia arba atšaukia leidimą naudoti alternatyvų cheminį pavadinimą, galite prašyti peržiūrėti sprendimą. Prašymas peržiūrėti sprendimą turi būti pateiktas naudojant specialią internetinę formą per du mėnesius nuo sprendimo gavimo.

Atminkite, kad visus su prašymu susijusius pranešimus, įskaitant sprendimą, ECHA visada siunčia per REACH-IT pranešimų sistemą tiesiogiai prašymo pateikėjui.

Prašymas peržiūrėti sprendimą dėl alternatyvaus cheminio pavadinimo naudojimo

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)