Standartinių informacijai keliamų reikalavimų pritaikymas

Pritaikymas reiškia, kad bandymų neatliekate, bet pateikiate pagrindimą pagal tam tikras bendrąsias arba specialiąsias taisykles.

Paprastai pritaikymas įmanomas dėl trijų priežasčių:

  1. bandymai yra moksliniu požiūriu netikslingi;
  2. bandymai yra techniškai neįmanomi;
  3. bandymai nereikalingi, nes įrodyta, kad poveikis yra mažas.

Šios bendrosios taisyklės išsamiai išdėstytos REACH reglamento XI priede. Specialiosios taisyklės ir pritaikymo galimybės, susijusios su kiekvienu informacijai keliamu reikalavimu, išsamiai išdėstytos REACH reglamento VII–X priedų 2 skiltyje. Kiekvieno pritaikymo atveju, kurį atliekate užuot pateikę standartinę informaciją, turi būti tinkamai pagrįsti dokumentais.

Nauji bandymai su stuburiniais gyvūnais atliekami tik kaip paskutinė išeitis, išnaudojus visus kitus duomenų gavimo šaltinius. Tačiau atminkite, jog tai, kad neatliekate bandymų su gyvūnais, neturi turėti neigiamos įtakos saugiam jūsų cheminės medžiagos naudojimui.

Bandymų, kuriais siekiama gauti tam tikros informacijos, galima nedaryti, jei bandymas yra neįmanomas dėl cheminės medžiagos savybių. Žr. toliau pateiktą orientacinį sąrašą:

Cheminės medžiagos savybė Bandymas nereikalingas
Dujos 7.3. Virimo temperatūra
7.4. Santykinis tankis
7.14. Granuliometrija
Skysčiai 7.14. Granuliometrija
Neorganinės medžiagos 7.8. Pasiskirstymo koeficientas
7.9. Pliūpsnio temperatūra
9.2.1.1. Lengvas biologinis skaidomumas
Organiniai peroksidai 7.13. Oksidacinės savybės
Savaime užsiliepsnoja kambario temperatūroje dėl sąlyčio su oru, vandeniu arba drėgme 8.1. Odos ėsdinimas / dirginimas
8.2. Smarkus akių pažeidimas / dirginimas
8.3. Odos jautrinimas
Stiprioji rūgštis / bazė 8.1. Odos ėsdinimas / dirginimas
8.2. Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas
8.3. Odos jautrinimas

 

Kai kurie bandymo rezultatai arba naudojimo sąlygos rodo, kad bandymo atlikti nereikia. Žr. toliau pateiktą orientacinį sąrašą:

Bandymo rezultatas arba naudojimo sąlyga Bandymas nereikalingas
Lydymosi temperatūra aukštesnė nei 300 °C 7.5. Garų slėgis
Lengvai oksiduojasi vandenyje 7.7. Tirpumas vandenyje
Klasifikuojama kaip neūmiai toksiška susilietus su oda 8.1. Odos ėsdinimas / dirginimas
Klasifikuojama kaip ėsdinanti odą 8.5. Ūmus toksiškumas
Turima tinkama informacija aplinkosauginiam klasifikavimui ir ženklinimui 9.1.1. Trumpalaikis toksiškumas bestuburiams vandens gyvūnams
Nėra išmetimo į nuotekų valymo įrenginius 9.1.4. Aktyviojo dumblo kvėpavimo slopinimas

 

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)