REACH-IT

REACH-IT yra pagrindinė IT sistema, padedanti pramonei, valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Europos cheminių medžiagų agentūrai saugiai teikti, apdoroti ir tvarkyti duomenis ir dokumentacijas. Kiekviena iš šių trijų šalių turi prieigą prie specialių REACH-IT funkcijų, kuriomis jos gali naudotis norėdamos įvykdyti pagal REACH ir CLP reglamentus joms keliamus reikalavimus. Be to, REACH-IT sistema suteikia saugų šių trijų šalių tarpusavio ryšio kanalą, padedantį joms koordinuoti duomenų ir dokumentacijų apdorojimą ir vertinimą.

 

Registracija

Bendra apžvalga, kaip užsiregistruoti REACH-IT ir sukurti juridinio asmens objektą, pateikta ECHA paskyrų vadove.

Registracijos procedūra

Šioje skiltyje apžvelgiama jūsų cheminės medžiagos registracijos procedūra Europos cheminių medžiagų agentūroje. Pateikiama apžvalga, kurioje pirmiausia apibūdinama užklausa, t. y. pirmas veiksmas, kurį turite atlikti, kad užregistruotumėte cheminę medžiagą. Be to, pateikiama informacija apie bendrai teikiamą informaciją, kai cheminę medžiagą gamina arba importuoja daugiau nei viena įmonė. Taip pat galite matyti bendrą apžvalgą, kaip parengti savo registracijos dokumentaciją IUCLID sistemoje ir kaip ją pateikti naudojant REACH-IT sistemą. Be to, sužinosite, kaip, naudojant REACH-IT sistemą, pateikti prašymą gauti cheminės medžiagos, apie kurią pranešta (vadinamosios NONS), registracijos numerį.


Užklausos rengimas ir teikimas

Įvadinė informacija apie tai, kada privalote pateikti užklausą. Šioje skiltyje apžvelgiama, kaip rengti užklausos dokumentaciją naudojantis IUCLID sistema ir kaip pateikti šią dokumentaciją ECHA per REACH-IT sistemą. (Taip pat žr. vadovą „Kaip parengti užklausos dokumentaciją“.)


Bendrai teikiamos informacijos rengimas ir teikimas

Glaustas paaiškinimas, kada reikia bendrai teikti informaciją, ir apžvalga, kaip pateikti bendrą informaciją.


Cheminės medžiagos registravimas

Glausta apžvalga, kaip parengti ir pateikti ECHA savo registracijos dokumentaciją naudojantis REACH-IT sistema. (Taip pat žr. vadovą „Kaip parengti registracijos ir PPORD dokumentacijas“.)


Prašymas suteikti NONS registracijos numerį

Kaip pateikti prašymą gauti cheminių medžiagų (dar vadinamų NONS), apie kurias pranešta, registracijos numerį, naudojantis REACH-IT sistema, taip pat kokią informaciją reikia pateikti ECHA, kad ji galėtų jums suteikti registracijos numerį. Čia rasite nuorodą į atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų ir paskirtųjų nacionalinių institucijų kontaktinį sąrašą.

 

Paraiška autorizacijai gauti

Glaustos nuoseklios gairės, kaip pateikti bendrą arba atskirą paraišką autorizacijai gauti. Paaiškinama, kaip užsiregistruoti REACH-IT sistemoje, parengti savo IUCLID dokumentaciją ir pateikti ją naudojantis REACH-IT sistema. (Taip pat žiūrėti: „Kaip parengti paraišką autorizacijai gauti").

 

PPORD pranešimo rengimas ir teikimas

Glaustos gairės, kaip parengti ir Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) pateikti PPORD pranešimą ir kaip galite pateikti PPORD pratęsimo prašymą. (Taip pat žiūrėti: „Kaip parengti ir pateikti registracijos ir PPORD dokumentacijas".)

 

Pranešimas apie gaminių sudėtyje esančias chemines medžiagas

Glaustos gairės, kaip Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) pranešti, jei gaminamo arba importuojamo gaminio sudėtyje yra cheminių medžiagų, įtrauktų į kandidatinį sąrašą. Pranešimą galite pateikti naudodamiesi ne tik REACH-IT sistema, bet ir internetine forma. Pateikiama tiesioginė nuoroda ir internete skelbiama mokomoji medžiaga.  (Taip pat žiūrėti: „Kaip parengti ir pateikti pranešimą apie gaminių sudėtyje esančią cheminę medžiagą").

 

Tolesnio naudotojo pranešimų apie autorizuotus naudojimo būdus pateikimas

Trumpas tolesnio naudotojo pranešimo apie į autorizacijos sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, kai jų naudojimo autorizacija suteikta pirmesniam tiekimo grandinės dalyviui, pateikimo vadovas. Nuorodą į internetinę pateikimo formą rasite šiame tinklalapyje.

 

Tolesnio naudotojo ataskaitų dėl nepatvirtintų cheminės medžiagos naudojimo paskirčių pateikimas

Trumpas nuoseklus tolesnio naudotojo ataskaitos dėl cheminės medžiagos naudojimo paskirčių, kurių poveikio scenarijuose tiekėjas nepatvirtino, pateikimo vadovas naudojant internetinę formą arba REACH-IT. Internetinę pateikimo formą ir internetinę mokomąją programą rasite šiame tinklalapyje. (Taip pat žiūrėti: „Kaip parengti tolesnio naudotojo ataskaitą").

 

Tolesnio naudotojo ataskaitų apie klasifikavimo skirtumus pateikimas

Trumpas nuoseklus tolesnio naudotojo ataskaitos, kai tolesnis naudotojas cheminę medžiagą klasifikuoja skirtingai nei jo tiekėjai, pateikimo vadovas. (Taip pat žr. Duomenų pateikimo vadovo 21 dalį: Kaip parengti ir pateikti tolesnio naudotojo ataskaitą naudojant IUCLID 5).

 

Pranešimo apie klasifikavimą ir ženklinimą pateikimas ir atnaujinimas

Trumpas nuoseklus vadovas, kaip paruošti pranešimą apie klasifikavimą ir ženklinimą naudojantis IUCLID arba REACH-IT dokumentacija internete.  (Taip pat žr. vadovą: „Kaip parengti pranešimą apie klasifikavimą ir ženklinimą").

 

Prašymas naudoti mišinyje esančios cheminės medžiagos alternatyvų cheminį pavadinimą

Glaustos gairės, kaip parengti prašymą naudoti mišinyje esančios cheminės medžiagos alternatyvų cheminį pavadinimą ir kas įvyksta jums pateikus prašymą. Čia rasite internetinės formos tiesioginę nuorodą, kurią spustelėję galėsite pateikti savo prašymą. (Taip pat žiūrėti: „Kaip parengti prašymą naudoti mišinyje esančios cheminės medžiagos alternatyvų cheminį pavadinimą").

 

Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijos parengimas ir pateikimas

Trumpas nuoseklus suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijos parengimo ir pateikimo vadovas. Tiesioginė nuoroda į suderinto klasifikavimo ir ženklinimo dokumentacijos pateikimo internetinę formą, taip pat nuoroda į suderinto klasifikavimo ir ženklinimo ataskaitos šabloną bei į atitinkamus rekomendacinius dokumentus.