Ar mano cheminė medžiaga turi būti registruojama?

Nustatę savo cheminės medžiagos tapatybę privalote išsiaiškinti, ar jūsų cheminė medžiaga turi būti registruojama ir ar jai nustatyta registravimo išimtis.

ECHA svetainėje galite patikrinti, ar jūsų cheminė medžiaga jau yra registruota ir atsakymas į šį klausimą būtų pirmoji nuoroda, ar jūsų cheminė medžiaga turi būti registruojama.

 

1 etapas Patikrinkite, ar jūsų grynai cheminei medžiagai taikoma registracijos išimtis.

Toliau nurodytų cheminių medžiagų neprivaloma registruoti nepaisant, kaip jos yra naudojamos:

 • Polimerai: REACH reglamente pateiktą polimero apibrėžtį atitinkančių cheminių medžiagų registruoti neprivaloma, tačiau monomerus ir kitas chemines medžiagas, naudojamas gaminant polimerą, gali tekti registruoti.
 • ĮREACH reglamento V priedą įrašytos cheminės medžiagos: šiame sąraše apibūdinama 13 cheminių medžiagų kategorijų.
 • Į REACH reglamento VI priedą įrašytos cheminės medžiagos: į šį sąrašą įtrauktos 68 nedidelę riziką keliančios cheminės medžiagos, jos paprastai yra natūralios kilmės, įskaitant vandenį.
 • Radioaktyviosios cheminės medžiagos: jos skleidžia tokią spinduliuotę, kad žmones ir aplinką privaloma apsaugoti, o jų naudojimas reglamentuojamas Eurotamo direktyvoje.
 • Cheminės medžiagos, kurioms nacionalinė išlyga taikoma dėl su gynyba susijusių interesų.
2 etapas Patikrinkite, ar jūsų cheminės medžiagos naudojimo būdui taikoma registracijos išimtis.
Toliau nurodytų cheminių medžiagų neprivaloma registruoti, jeigu jas naudojate tik taip, kaip nurodyta.
 
Jeigu savo cheminę medžiagą naudojate kitokiu būdu, ją privaloma registruoti.
 • Neišsiskiriančios tarpinės cheminės medžiagos: tarpinės cheminės medžiagos, kurios atliekant sintezavimą nėra specialiai pašalinamos iš įrangos, kurioje vyksta sintezės procesas (išskyrus ėminių ėmimą).
 • Produkto ir technologiniam tyrimui bei plėtrai (PPORD) naudojamos cheminės medžiagos: šioms cheminėms medžiagos taikoma penkerių metų registracijos išimtis (šį terminą galima pratęsti), jeigu apie savo PPORD veiklą pranešate ECHA.
 • Su maistu arba maisto medžiagomis naudojamos cheminės medžiagos (įskaitant naudojimo būdus, kai jos atstoja priedus ar prieskonius).
 • Žmonių ir veterinarijos vaistų sudėtyje esančios cheminės medžiagos (veikliosios cheminės medžiagos ar pagalbinės medžiagos).
 • Biocidiniuose produktuose arba augalų apsaugos produktuose naudojamos veikliosios cheminės medžiagos. Jos laikomos jau registruotomis.

 

3 etapas Patikrinkite, ar jūsų cheminei medžiagai taikoma registravimo išimtis atsižvelgiant į jos kilmę ar ankstesnius jos duomenis.
Toliau nurodytų cheminių medžiagų registruoti neprivaloma:
 • Jau registruotų cheminių medžiagų, kurios buvo įvežtos taikant grįžtamojo importo procedūrą.
 • Muitinės įstaigos priežiūrai priskirtų cheminių medžiagų, kurioms ketinama taikyti grįžtamojo eksporto procedūrą.
 • Atliekų: cheminių medžiagų, kurios šalinamos kaip atliekos (iš namų ūkių, jas šalina profesionalai arba pramonė) ir kurios apibrėžtos Atliekų pagrindų direktyvoje, registruoti nebūtina, tačiau chemines medžiagas, gautas iš grąžinamojo perdirbimo, paprastai registruoti privaloma, išskyrus
 • atgautąsias chemines medžiagas, kurios jau buvo registruotos.
Šioms cheminėms medžiagoms pagal REACH reglamentą galioja tam tikros nuostatos, tačiau šioms medžiagoms registracijos išimtis nėra taikoma:
 
 • Nano dalelėms.
 • Nepavojingoms cheminėms medžiagoms ir neklasifikuojamoms cheminėms medžiagoms.
 • Kosmetikos produktų sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms.
 • Su maistu besiliečiančioms medžiagoms
 • Degalams.
 • Preparatų sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms, jeigu jų koncentracija mažesnė už tam tikras ribines vertes.
 • Gamybos vietoje izoliuotoms arba gabenamoms izoliuotoms tarpinėms cheminėms medžiagoms.
 • Ypač didelį susirūpinimą keliančioms cheminėms medžiagoms.
 • Cheminėms medžiagoms, kurioms taikomi autorizacijos arba apribojimo reikalavimai.
 • Cheminėms medžiagoms, apie kurias pagal Direktyvą 67/584/EEB pranešė kažkas kitas.
Jeigu jau esate įteikęs pranešimą, jūsų pranešimas dabar laikomas registravimu pagal REACH reglamentą ir jūs esate įpareigotas šį registravimą nuolat atnaujinti.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)