Käsitellyt esineet

Biosidivalmisteasetuksessa (BPR) määrätään sellaisten esineiden käytöstä, jotka on käsitelty yhdellä tai useammalla biosidivalmisteella tai jotka tarkoituksellisesti sisältävät yhtä tai useampaa biosidivalmistetta.

Asetuksen mukaan esineitä voi käsitellä vain EU:n hyväksymiä tehoaineita sisältävillä biosidivalmisteilla. Tämä poikkeaa biosidituotedirektiivistä (jonka biosidivalmisteasetus kumosi 1.9.2013), jonka mukaan EU:n ulkopuolisista maista tuodut esineet saivat olla käsiteltyjä aineilla, joita ei ole hyväksytty EU:ssa. Tällaisia olivat esimerkiksi arsenikilla käsitelty puu ja DMF:ää sisältävät sohvat ja kengät.

Yritysten pitää myös olla valmiita tarjoamaan kuluttajille tietoa myymiensä esineiden biosidikäsittelystä. Jos kuluttaja pyytää tietoa käsitellystä esineestä, toimittajan on toimitettava se veloituksetta 45 päivän kuluessa.

Käsiteltyjen esineiden merkinnät

Käsiteltyjen esineiden valmistajien ja maahantuojien on varmistettava, että tuotteet on merkitty luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen sekä biosidivalmisteasetuksen lisävaatimusten mukaisesti.

Biosidivalmisteasetuksen mukaan käsiteltyjen esineiden valmistajien ja maahantuojien on merkittävä käsitellyt esineet seuraavissa tapauksissa:

  1. on esitetty väittämä käsitellyn esineen biosidiominaisuuksista,
  2. esineen käsittelyssä käytetyn biosidivalmisteen sisältämän tehoaineen hyväksymiseen liittyvät ehdot niin vaativat.

Merkintöjen on oltava kuluttajien helposti ymmärrettävissä ja selvästi näkyvissä.

Käsiteltyjä esineitä koskevat siirtymätoimenpiteet

Biosidivalmisteasetuksessa on useita toimenpiteitä, joilla helpotetaan siirtymistä biosidituotedirektiivin mukaisesta järjestelmästä uuden asetuksen mukaiseen järjestelmään.

1. syyskuuta 2013 lähtien esineen käsittelyssä käytetyn biosidivalmisteen sisältämien tehoaineiden on oltava jo hyväksyttyjä tai parhaillaan arvioitavana kyseisen valmisteryhmän osalta.

Siirtymäkausi koskien tehoaineita, jotka eivät ole vielä hyväksymismenettelyssä, päättyy 1. syyskuuta 2016. Jos käsitelty esine oli jo markkinoilla 1. syyskuuta 2013, yrityksen on toimitettava tehoainetta koskeva täydellinen asiakirja-aineisto viimeistään mainittuna päivänä, jotta se voidaan edelleen asettaa saataville markkinoilla. Tehoainetta koskevassa asiakirja-aineistossa on oltava asianomaista valmisteryhmää koskevat tiedot.

Jos tehoainetta ei hyväksytä kyseisen valmisteryhmän osalta, esineitä, jotka on käsitelty biosidivalmisteella tai jotka tarkoituksellisesti sisältävät biosidivalmistetta, ei saa enää asettaa markkinoilla saataville, kun on kulunut 180 päivää tehoaineen hyväksymistä koskevan hakemuksen hylkäyspäätöksen tekemisestä.