Käsitellyt esineet

Biosidiasetuksessa (BPR) määrätään sellaisten esineiden käytöstä, jotka on käsitelty yhdellä tai useammalla biosidivalmisteella tai jotka tarkoituksellisesti sisältävät yhtä tai useampaa biosidivalmistetta.

Asetuksen mukaan esineitä voi käsitellä vain EU:n hyväksymiä tehoaineita sisältävillä biosidivalmisteilla. Tämä poikkeaa biosidituotedirektiivistä (joka kumottiin biosidiasetuksella 1.9.2013), jonka mukaan kolmansista maista tuodut esineet saivat olla käsiteltyjä aineilla, joita ei ole hyväksytty EU:ssa. Tällaisia olivat esimerkiksi DMF:ää sisältävät sohvat ja kengät.

Yritysten pitää myös olla valmiita tarjoamaan kuluttajille tietoa myymiensä esineiden biosidikäsittelystä. Jos kuluttaja pyytää tietoa käsitellystä esineestä, toimittajan on toimitettava se veloituksetta 45 päivän kuluessa.

Käsiteltyjen esineiden merkinnät

Käsiteltyjen esineiden valmistajien ja maahantuojien on varmistettava, että tuotteet on merkitty luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen sekä biosidiasetuksen lisävaatimusten mukaisesti.

Biosidiasetuksen mukaan käsiteltyjen esineiden valmistajien ja maahantuojien on merkittävä käsitellyt esineet, 

  1. jos on esitetty väittämä käsitellyn esineen biosidiominaisuuksista,
     
  2. jos esineen käsittelyssä käytetyn biosidivalmisteen sisältämän tehoaineen hyväksymiseen liittyvät ehdot niin vaativat.

Merkintöjen on oltava kuluttajien helposti ymmärrettävissä ja selvästi näkyvissä.

Käsiteltyjä esineitä koskevat siirtymätoimenpiteet

Biosidiasetuksessa on useita toimenpiteitä, joilla helpotetaan siirtymistä biosidituotedirektiivin mukaisesta järjestelmästä uuden asetuksen mukaiseen järjestelmään.

Syyskuun 1. päivästä 2013 alkaen esineen käsittelyssä käytetyn biosidivalmisteen sisältämien tehoaineiden on sisällyttävä liitteeseen I, oltava hyväksyttyjä tai parhaillaan arvioitavana kyseisen valmisteryhmän osalta.

Sellaisille tehoaineille, jotka eivät olleet vielä hyväksyntämenettelyssä 1. syyskuuta 2013, säädettiin siirtymäaika (biosidiasetuksen 94 artikla). Tehoainetta koskevat täydelliset hakemusaineistot oli jätettävä 1. syyskuuta 2016 mennessä.

Maaliskuun 1. päivän 2017 jälkeen ei ole enää mahdollista saattaa EU:n markkinoille esineitä, jotka on käsitelty sellaisella biosidivalmisteella (tai tarkoituksellisesti biosidivalmistetta sisältävällä aineella), jota ei ole vielä hyväksytty, sisällytetty liitteeseen I tai joka ei ole arviointimenettelyssä.

Jos tehoaineen hyväksymishakemus hylätään (esimerkiksi koska asiaankuuluvaa maksua ei ole maksettu) tai jos tehdään päätös, ettei sitä hyväksytä, esineitä, jotka oli käsitelty tätä tehoainetta sisältävällä biosidivalmisteella tai joihin sisältyi tätä biosidivalmistetta, ei saa saattaa enää markkinoille 180 päivän kuluttua tämän päätöksen antamisesta.

Saat lisätietoja tehoaineesta, joka on sallittu käsitellyissä esineissä, asiakirjasta, joka on linkitetty ”Katso myös” -osioon.