Hyväksytty toimittaja

Biosidivalmisteasetuksen (BPR) tavoitteena on varmistaa, että tehoaineita koskevien tietojen kustannukset jaetaan oikeudenmukaisesti.

Yritykset, jotka ovat jo toimittaneet oman tehoainetta koskevan asiakirja-aineistonsa biosidituotedirektiivin tai biosidivalmisteasetuksen mukaisesti, voivat toimittaa kemikaalivirastolle asiakirja-aineiston, tietojen käyttöluvan tai viittauksen olemassa olevaan asiakirja-aineistoon, jonka osalta kaikki tietosuoja-ajat ovat kuluneet umpeen. Tietojen on noudatettava biosidivalmisteasetuksen tai biosidituotedirektiivin tehoaineita koskevia tietovaatimuksia.

Ainoastaan EU:n alueelle sijoittautuneet henkilöt voivat toimittaa tehoaineiden toimittajien luetteloon (95 artiklan luetteloon) sisällyttämistä koskevan hakemuksen. 95 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa annetun määritelmän mukaan aineen toimittajan ja valmisteen toimittajan on oltava sijoittautunut EU:hun. EU:n ulkopuolisilla yrityksillä voi kuitenkin olla EU:n alueelle sijoittautunut edustaja 95 artiklan mukaista tarkoitusta varten, ja nämä yritykset voidaan mainita luettelossa EU:n edustajan yhteydessä.

Biosidituotedirektiivin muuttamisesta 11 päivänä marraskuuta 2014 annetun asetuksen (EU) N:o 334/2014 mukaan 95 artiklan mukaiseen luetteloon voidaan valmistajien ja maahantuojien lisäksi sisällyttää valmisteen toimittajat (formuloijat). Tarkistus edellyttää, että luettelossa määritetään valmisteryhmä, jonka osalta hakemus on tehty.

Kemikaalivirasto julkaisee 95 artiklan mukaisen luettelon ja päivittää siihen säännöllisesti tahot, jotka ovat toimittaneet vaaditut tiedot (katso linkki 95 artiklan luetteloon).

1.9.2015 alkaen biosidivalmistetta, joka sisältää tai tuottaa asianomaista ainetta, ei voida saattaa EU:n markkinoille, jos aineen tai valmisteen toimittaja ei kuulu valmistetta vastaavan valmisteryhmän luetteloon.

95 artiklan luettelon ja ainoastaan tarkastusohjelmaan kuuluvien tehoaineiden osalta tietojen pakollisen yhteiskäytön periaatetta sovelletaan selkärankaisilla tehtyjen kokeiden lisäksi toksikologisiin ja ekotoksikologisiin tutkimuksiin ja tutkimuksiin käyttäytymisestä ympäristössä, mukaan lukien kaikki tällaiset tutkimukset, joihin ei kuulu selkärankaisilla tehtyjä kokeita. Hakijat eivät saa toistaa selkärankaisilla tehtyjä kokeita ja niitä koskevia tutkimuksia, vaan niistä saadut tiedot on saatettava yhteiskäyttöön. Selkärankaisilla tehtäviin kokeisiin saa ryhtyä ainoastaan viimeisenä keinona.

Aineen tai valmisteen toimittaja, joka aikoo tehdä kokeita tai tutkimuksia, on velvollinen tiedustelemaan kemikaalivirastolta kirjallisesti, kun tietoihin liittyy selkärankaisilla tehtäviä kokeita, ja voi tiedustella, kun tietoihin ei liity selkärankaisilla tehtäviä kokeita, onko tällaisia tutkimuksia jo toimitettu jollekin toimivaltaiselle viranomaiselle tai kemikaalivirastolle.

Virasto antaa mahdolliselle hakijalle asianomaisen tietojen toimittajan yhteystiedot. Kirjallisen tiedustelupyynnön esittäminen on edellytys sille, että tietojen yhteiskäyttöön liittyvä kiista voidaan tuoda kemikaaliviraston käsiteltäväksi, sillä kiistojen ratkaisumenettelyn määräajat lasketaan päivästä, jolloin kemikaalivirasto antaa tietojen toimittajan yhteystiedot.