Tehoaineiden hyväksyntä

Tehoaineet on hyväksyttävä, ennen kuin niitä sisältävälle biosidituotteelle voidaan myöntää lupa. 

Tehoaineet arvioi ensin arvioivan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, ja näiden arviointien tulokset lähetetään edelleen kemikaaliviraston biosidituotekomitealle, joka laatii lausunnon 270 vuorokauden kuluessa. Tämä lausunto on pohjana Euroopan komission päätökselle hyväksynnästä. Tehoaineen hyväksyntä myönnetään tietylle määrälle vuosia, enintään kymmeneksi vuodeksi, ja se voidaan uusia.

Biosidituotekomitea esittää muodolliset poissulkemis- ja korvaamiskriteerit, joita sovelletaan tehoaineiden arvioinnissa.

Poissulkemiskriteerit

Periaatteessa poissulkemiskriteerien mukaisia tehoaineita ei hyväksytä.

Tähän sisältyvät seuraavat:

  • karsinogeenit, mutageenit ja lisääntymismyrkyllisten aineiden luokat 1A ja 1B CLP-asetuksen mukaisesti.
  • hormonitoimintaa häiritsevät aineet
  • hitaasti hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet (PBT-aineet)
  • erittäin hitaasti hajoavat ja erittäin voimakkaasti biokertyvät aineet (vPvB-aineet).

Poikkeuksia voidaan tehdä, etenkin kun tehoainetta saatetaan tarvita kansanterveydellisin tai yleistä etua koskevin perustein, kun vaihtoehtoja ei ole saatavilla. Tällöin tehoaineen hyväksyntä myönnetään enintään viideksi vuodeksi (myös tehoaineille, joita koskeva arviointiraportti on toimitettu ennen 1. syyskuuta 2013 siirtymäsäännösten mukaisesti).

Korvaamiskriteerit

Tehoaineista, jotka saattavat olla korvauskriteerien mukaisia, järjestetään julkinen kuuleminen, ja ne saatetaan nimetä korvattaviksi aineiksi hyväksyntämenettelyn aikana. Kriteerit perustuvat aineen luontaisiin vaarallisiin ominaisuuksiin yhdessä sen käytön ja mahdollisen altistumisen kanssa. Tällöin tehoaineen hyväksyntä myönnetään enintään seitsemäksi vuodeksi (tehoaineille, joiden arviointiraportti on toimitettu ennen 1. syyskuuta 2013, hyväksyntäkausi voi olla enintään kymmenen vuotta siirtymäsäännösten mukaisesti).

Arvioitaessa kansallista tai Euroopan unionin hyväksyntää varten biosidituotetta, jonka sisältämät tehoaineet katsotaan korvattaviksi aineiksi, suoritetaan vertaileva arviointi. Silloin arvioidaan, onko käytettävissä vaihtoehtoisia tuotteita tai menetelmiä, joiden aiheuttama riski on alhaisempi, ja onko tehoaineiden kemiallinen monimuotoisuus riittävä.

 

Addressing Chemicals of concern

Image