Kansallisen luvan ja vastavuoroisen tunnustamisen uusiminen

Biosidivalmisteasetuksessa kansallisen luvan uusiminen määritellään hakemukseksi, joka ”luvan haltijan tai tämän puolesta toimivan henkilön, joka haluaa hakea kansallisen luvan uusimista yhdelle tai useammalle valmisteryhmälle, on toimitettava”.

Vastavuoroisessa tunnustamismenettelyssä myönnettyjen lupien uusimista koskevat täydentävät säännöt on esitetty komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 492/2014.

Kansallisten lupien uusimishakemukset on toimitettava uudestaan sille jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, joka myönsi ensimmäisen luvan. Jos luvat kuuluvat vastavuoroiseen tunnustamismenettelyyn tai ne on myönnetty sen perusteella, hakemus on lähetettävä viitejäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja samalla kaikkien niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jotka ovat myöntäneet luvan vastavuoroisen tunnustamisen perusteella.

Hakemus on toimitettava vähintään 550 päivää ennen kansallisen luvan voimassaolon päättymispäivää. Jos uusimista haetaan useammalle kuin yhdelle valmistetyypille, hakemus on toimitettava vähintään 550 päivää ennen ensimmäistä voimassaolon päättymispäivää.

Jos uusimishakemusta ei ole toimitettu, jos se on hylätty tai jos hakija ei ole toimittanut jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyytämiä lisätietoja ajallaan, biosidivalmiste on poistettava markkinoilta. Tämä on tehtävä 180 päivän kuluessa ensimmäisen luvan voimassaolon päättymispäivästä. Olemassa olevien varastojen käyttöä varten voidaan myöntää enintään 180 päivän lisäjakso.

Uusittujen lupien enimmäisvoimassaoloaika ei saa ylittää ensimmäisten lupien voimassaoloaikaa, ja se saa olla enintään 10 vuotta.

Vertaileva arviointi

Sellaisten biosidivalmisteiden osalta, jotka sisältävät yhtä tai useampaa korvattavaksi aineeksi ehdotettua tehoainetta, biosidiasetuksessa säädetään, että arviointimenettelyn osana on toteutettava vertaileva arviointi (muutamin poikkeuksin).

Jos vertaileva arviointi osoittaa, että on muita hyväksyttyjä biosidivalmisteita (tai muita kuin kemiallisia torjunta- tai ehkäisymenetelmiä), joiden aiheuttama ihmisten ja eläinten terveyteen ja ympäristöön kohdistuva kokonaisriski on huomattavasti pienempi, ja että ne ovat tarpeeksi tehokkaita ja ettei niistä ole muita merkittäviä taloudellisia tai käytännön haittoja, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on kiellettävä biosidivalmiste, jonka on todettu sisältävän korvattaviksi aineiksi ehdolla olevia tehoaineita, tai rajoitettava sen käyttöä.

Korvattavaksi aineeksi ehdolla olevia aineita sisältäville biosidivalmisteille voidaan myöntää (tai uusia) lupa enintään viideksi vuodeksi.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)