Produkttyper

I bilaga V till biocidförordningen klassificeras biocidprodukter i 22 biociprodukttyper som grupperas i fyra huvudområden.

Eftersom biocidprodukter som används för konservering av livsmedel och djurfoder inte omfattas av förordningen har antalet produkttyper minskat med en jämfört med det tidigare direktivet.

 

Nummer Produkttyp Beskrivning
Huvudgrupp 1: Desinfektionsmedel
I dessa produkttyper ingår inte rengöringsmedel som inte är avsedda att ha biocidverkan, bland annat flytande tvättmedel, tvättpulver och liknande produkter.
PT 1 Mänsklig hygien Denna produkttyp omfattar biocidprodukter som används för mänsklig hygien och som används på eller kommer i kontakt med människors hud eller hårbotten i det primära syftet att desinficera dessa.
PT 2 Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
Produkter som används för desinfektion av ytor, material, utrustning och möbler som inte används i direktkontakt med livsmedel eller djurfoder. Användningsområdena omfattar bland annat badbassänger, akvarier, badvatten och annat vatten, luftkonditioneringsanläggningar, samt golv och väggar i privata, offentliga, industriella och andra utrymmen för yrkesmässig verksamhet.

Produkter som används för desinfektion av luft, annat vatten än dricksvatten för både människor och djur, kemiska toaletter, avloppsvatten, sjukhusavfall och jord.

Produkter som används som algicider för behandling av badbassänger, akvarier och annat vatten samt för avhjälpande behandling av byggnadsmaterial.

Produkter som används som beståndsdel i textilier, vävnader, masker, färg och andra varor eller material med syftet att framställa behandlade varor med desinfekterande verkan.
PT 3 Veterinärhygien Produkter som används för hygienändamål inom veterinärverksamhet, till exempel desinfektionsmedel, desinfekterande tvålar, produkter för munhygien eller kroppshygien eller med antimikrobiell funktion.

Produkter som används för desinfektion av material och ytor som förknippas med djurhållning och djurtransport.
PT 4 Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder Produkter som används för desinfektion av utrustning, behållare, mat- och foderredskap, ytor eller rör för framställning, transport, lagring eller konsumtion av livsmedel eller djurfoder (inklusive dricksvatten) avsedda för människor och djur.

Produkter som används för att impregnera material som får komma i kontakt med livsmedel.
PT 5 Dricksvatten Produkter som används för desinfektion av dricksvatten för både människor och djur.
Nummer Produkttyp Beskrivning
Huvudgrupp 2: Konserveringsmedel
Om inte annat anges innefattar dessa produkttyper endast produkter som förebygger mikrobangrepp och utveckling av alger.
PT 6 Konserveringsmedel för produkter under lagring Produkter som används för konservering av industriprodukter, med undantag av livsmedel, djurfoder, kosmetika, eller läkemedel och medicintekniska produkter genom bekämpning av mikrobangrepp för att garantera hållbarheten.
Produkter som används som konserveringsmedel vid lagring eller användning av lockbeten med rodenticider, insekticider eller andra lockbeten.
PT 7 Konserveringsmedel för ytbeläggningar Produkter som används för konservering av ytor eller ytbeläggningar genom bekämpning av mikrobangrepp eller algtillväxt, för att skydda ytans ursprungliga egenskaper för material eller föremål som färger, plast, tätning, vägglim, väv, tapeter eller konstföremål.
PT 8 Träskyddsmedel Produkter som används för att skydda trä från och med sågverksstadiet eller träprodukter genom bekämpning av organismer, inbegripet insekter, som förstör träets kvalitet eller utseende. Denna produkttyp omfattar produkter både för förebyggande ändamål och för bekämpning.
PT 9 Konserveringsmedel för fibrer, läder, gummi och polymeriserade material Produkter som används för att skydda fibermaterial och polymeriserade material som läder, gummi eller pappers- eller textilprodukter genom bekämpning av mikrobangrepp.
I denna produkttyp ingår också biocidprodukter som motverkar att mikroorganismer får fäste på ytan av material och således hämmar eller förebygger uppkomsten av lukt och/eller är till annan nytta.
PT 10 Konserveringsmedel för byggnadsmaterial Produkter som används för skydd av byggnadssten, kompositmaterial eller andra byggnadsmaterial förutom trä genom bekämpning av mikrob- och algangrepp.
PT 11 Skyddsmedel för kylvattens- och processystem Produkter som används för skydd av vatten eller andra vätskor som används i kylnings- och bearbetningssystem genom bekämpning av skadliga organismer som mikrober, alger och musslor.
Produkter som används för desinfektion av dricksvatten eller vatten till badbassänger ingår inte i denna produkttyp.
12 Slembekämpningsmedel Produkter som används för förebyggande eller bekämpning av slembildning på material, utrustning och konstruktioner som används i industriprocesser t.ex. på trä- och pappersmassa samt i porösa sandskikt vid oljeutvinning.
PT 13 Konserveringsmedel för vätskor som används vid bearbetning eller skärning Produkter som används för bekämpning av mikrobangrepp i vätskor som används vid bearbetning eller skärning av metall, glas eller andra material.
Nummer Produkttyp Beskrivning
Huvudgrupp 3: Bekämpning av skadedjur
PT 14 Rodenticider Produkter som används för bekämpning av möss, råttor eller andra gnagare på andra sätt än genom att avskräcka eller dra till sig dem.
PT 15 Fågelbekämpningsmedel Produkter som används för bekämpning av fåglar på andra sätt än genom att avskräcka eller dra till sig dem.
PT 16 Molluskicider, maskmedel och bekämpningsmedel mot andra ryggradslösa djur Produkter som används för bekämpning av blötdjur, maskar och ryggradslösa djur som inte omfattas av andra produkttyper på andra sätt än genom att avskräcka eller dra till sig dem.
PT 17 Fiskbekämpningsmedel Produkter som används för bekämpning av fiskar på andra sätt än genom att avskräcka eller dra till sig dem.
PT 18 Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur Produkter som används för bekämpning av leddjur (t.ex. insekter, kvalster och kräftdjur), på andra sätt än genom att avskräcka eller dra till sig dem.
PT 19 Avskräckande och tilldragande medel Produkter som används för bekämpning av skadliga organismer (ryggradslösa djur som loppor och ryggradsdjur som fåglar, fiskar och gnagare) genom att avskräcka eller dra till sig dem, inklusive produkter som används som hygienprodukter för människor eller djur antingen direkt på huden eller indirekt i människors och djurs miljö.
PT 20 Bekämpningsmedel för andra ryggradsdjur Produkter som används för bekämpning av andra ryggradsdjur än de som redan omfattas av övriga produkttyper i denna huvudgrupp, på andra sätt än genom att avskräcka eller dra till sig dem.
Nummer Produkttyp Beskrivning
Huvudgrupp 4: Övriga biocidprodukter
PT 21 Antifoulingprodukter Produkter som används för att bekämpa påväxt och avlagring av organismer (mikrober och högre stående växt- eller djurarter) på fartyg, utrustning för fisk- eller skaldjursodling eller andra konstruktioner som används i vatten.
PT 22 Balsamerings- och konserveringsvätskor Produkter som används för desinfektion och konservering av människo- eller djurkroppar eller delar av dessa.