Produktfamilj

En biocidproduktfamilj är en grupp biocidprodukter som används för liknande ändamål och innehåller verksamma ämnen med samma specifikationer. En biocidproduktfamilj har också en specificerad variation i produktsammansättningen för att se till att risknivån inte ökas och produktens effektivitet inte minskas. Det här begreppet är en vidareutveckling av begreppet ramformuleringar i biociddirektivet 98/8/EC.

Alla produkter i en biocidproduktfamilj omfattas av ett godkännande enligt biociddirektivet. 

Flera biocidprodukter kan med andra ord grupperas under ett enda godkännande, under förutsättning att skillnaderna i sammansättning mellan "familjemedlemmarna" håller sig inom de angivna gränserna. Sammansättningen kan vara antingen en minskning av det verksamma ämnets koncentration eller en variation i de icke verksamma ämnenas koncentration. 

Det är också tillåtet att ersätta icke verksamma ämnen i produkter som är medlemmar i en produktfamilj med andra icke verksamma ämnen som har samma eller lägre risk.

Klassificeringen samt faro- och skyddsangivelserna för alla produkter inom biocidproduktfamiljen måste dock vara desamma eller mindre "allvarliga" än för den produkt som godkänts först.

Anmälan

För produkter som hör till en godkänd produktfamilj kan sammansättningen skilja sig åt inom de gränser som fastställts under bedömnigen. Gränserna för vad som är godtagbart enligt ett godkännande för en biocidproduktfamilj fastställs genom en bedömning och utvärdering av representativa medlemmar i familjen.

Om en ny produkts sammansättning faller inom dessa fastställda gränser behöver innehavaren av ett produktgodkännande bara anmäla produkten till myndigheterna 30 dagar innan den nya produkten släpps ut på marknaden. En anmälan som gäller produktutsläpp på en nationell marknad ska skickas till den behöriga myndighet som har beviljat ett nationellt godkännande för en biocidproduktfamilj. När det gäller ett unionsgodkännande ska anmälan skickas till Echa och kommissionen. Alla anmälningar ska skickas genom R4BP 3.

Produkter kan dock släppas ut på marknaden utan anmälan om variationerna bara gäller färgämnen, parfymer eller pigment och faller inom befintliga tillåtna gränser.