Förenklat godkännande

Ett förenklat godkännandeförfarande ska uppmuntra till att använda biocidprodukter som är mindre skadliga för miljön och för människors och djurs hälsa.

För att komma på fråga för det förenklade godkännandeförfarandet måste biocidprodukten uppfylla samtliga av följande villkor:

 • Samtliga verksamma ämnen som ingår i biocidprodukten finns med i bilaga I i förordningen om biocidprodukter och uppfyller de angivna begränsningarna.
   
 • Biocidprodukten innehåller inte något ämne som inger betänkligheter.
   
 • Biocidprodukten innehåller inte något nanomaterial. 
   
 • Biocidprodukten är tillräckligt effektiv.
   
 • Hanteringen av biocidprodukten och dess avsedda användning kräver inte någon personlig skyddsutrustning.

Om samtliga villkor är uppfyllda ska de sökande som vill ansöka om godkännande skicka in en ansökan till Echa genom R4BP 3 och ange vilken medlemsstats behöriga myndighet som ska utvärdera ansökan.

Om ett förenklat godkännande beviljas får biocidprodukten tillhandahållas på marknaden i andra medlemsstater utan att något ömsesidigt erkännande behövs. Innehavaren av ett produktgodkännande måste dock underrätta varje berörd medlemsstat 30 dagar innan produkten släpps ut på dess territorium. En sådan anmälan görs i R4BP 3.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)