Inlämning av underlag för ändring av bilaga I

Företag kommer att lämna in ansökningar genom R4BP 3. En IUCLID-fil krävs.

Detta är en översikt över inlämningen av underlag för ändring av bilaga I. 

Steg

Inlämningen av underlag sker i flera steg. Varje steg måste ha genomförts innan ansökan kan gå vidare till nästa steg. Det är viktigt att sökanden respekterar alla tillämpliga tidsfrister; i annat fall kommer ansökan att avvisas under processen.

Bild

Echa kontrollerar att ansökan och uppgifterna har lämnats in i korrekt format och skickar avgiftsfakturan genom R4BP 3.

 
Bild

Sökanden betalar motsvarande avgifter till Echa inom 30 dagar från faktureringsdatumet.

 
Bild

Echa accepterar ansökan och informerar den utvärderande behöriga myndigheten. Om ansökan avser kategori 6 har den utvärderande behöriga myndigheten 30 dagar på sig att validera ansökan (kontroll av fullständighet).

 
Bild

Sökanden betalar motsvarande avgifter till den utvärderande behöriga myndigheten inom 30 dagar.

 
Bild

Om ansökningarna avser kategori 6 och underlaget anses vara ofullständigt, kommer den utvärderande behöriga myndigheten att begära att sökanden lämnar in den saknade informationen inom 90 dagar. Den utvärderande behöriga myndigheten har 30 dagar på sig att validera ansökan utifrån den nya information som tillhandahållits.

 
Bild

Utvärderingen av registreringsunderlaget inleds.

 

Aktörer

De främsta aktörerna i processen för inlämning av underlag är:

De sökande

De sökande har ansvaret för att tillhandahålla underlag med all relevant information om sina verksamma ämnen samt tillhandahålla kompletterande information om den utvärderande behöriga myndigheten så begär. Den sökande ansvarar för kvaliteten på uppgifterna i sina underlag.

Echa

Echa ansvarar för att säkerställa att informationen i registreringsunderlagen är i korrekt format. Echa säkerställer även att inlämningsprocessen håller sig inom de fastställda tidsfristerna.

Utvärderande behörig myndighet

Den utvärderande behöriga myndigheten ansvarar för valideringen av ansökningsunderlagen och därefter för utvärderingen av de underlag som de sökande lämnat. De sökande kan välja vilken medlemsstat de vill ska utvärdera deras underlag. Slutligt beslut om detta fattas i överenskommelse med medlemsstaten.

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)