Nytt verksamt ämne

Företag måste ansöka om godkännande av ett verksamt ämne genom att lämna in ett underlag till Echa. När valideringskontrollen har utförts av Echa gör den utvärderande behöriga myndigheten inom ett år en fullständighetskontroll och en utvärdering.

Resultatet av utvärderingen vidarebefordras till Echas kommitté för biocidprodukter, som sammanställer ett yttrande inom 270 dagar. Yttrandet fungerar som beslutsunderlag för kommissionen och medlemsstaterna. Godkännandet av ett verksamt ämne beviljas för ett visst antal år, dock ej fler än 10 år.

Ett liknande förfarande äger rum för förnyelse av godkännandet av ett verksamt ämne, där, beroende på mängden nya studier som finns tillgängliga vid förnyelsen, en åtskillnad görs mellan en fullständig utvärdering och en begränsad utvärdering. Ansökan till Echa ska lämnas in 550 dagar innan godkännandet löper ut.

Genom förordningen om biocidprodukter införs kriterier för uteslutning och substitution som nya komponenter.

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)