Behandlade varor

Biocidförordningen innehåller regler för användning av varor som behandlats med eller som avsiktligen innehåller en eller flera biocidprodukter.

Enligt förordningen får varor endast behandlas med biocidprodukter som innehåller verksamma ämnen som är godkända inom EU. Detta är en förändring jämfört med biociddirektivet (som ersattes av biocidförordningen den 1 september 2013), som tillät att varor som importerats från tredje land behandlades med ämnen som inte var godkända i EU – till exempel trä som behandlats med arsenik eller soffor eller skor som innehöll DMF.

Företagen måste dessutom vara redo att tillhandahålla information till sina kunder om den biocidbehandling som varan de säljer har genomgått. Om en konsument begär information om en behandlad vara måste leverantören tillhandahålla denna utan kostnad inom 45 dagar.

Märkning av behandlade varor

Tillverkare av behandlade varor måste se till att produkterna märks i enlighet med både förordningen om klassificering, märkning och förpackning och de ytterligare krav som definieras i biocidförordningen.

Enligt biocidförordningen måste tillverkare och importörer av behandlade varor märka dem när 

  1. ett påstående görs om varans biocidegenskaper,
     
  2. det krävs enligt villkoren i godkännandet av det verksamma ämne som använts för behandling av varan.

Märkningen ska vara lättbegriplig och synlig för konsumenten.

Övergångsbestämmelser för behandlade varor

Biocidförordningen anger ett antal åtgärder för att underlätta övergången från systemet enligt biociddirektivet till den nya förordningen.

Från den 1 september 2013 måste verksamma ämnen i biocidprodukter som används för behandling av behandlade varor antingen redan vara godkända eller vara under utvärdering för relevant produkttyp.

Efter den 1 mars 2017 går det inte längre att i EU marknadsföra varor som är behandlade med eller avsiktligen innehåller en biocidprodukt som innehåller en aktiv substans som inte redan är godkänd, som är förtecknad i bilaga I, som är under utvärdering eller för vilken det inte lämnats in något fullständigt ansökningsunderlag för den relevanta produkttypen före den 1 september 2016.

Om det verksamma ämnet inte är godkänt för den relevanta produkttypen får varor som behandlats med eller innehåller den biocidprodukt i vilken detta verksamma ämne ingår inte längre släppas ut på marknaden från och med 180 dagar efter beslutet om att det verksamma ämnet inte godkänns.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)