Update and submit your registration

Zaktualizuj i prześlij swoją rejestrację

Należy pamiętać, że aktualizacja rejestracji będzie obejmować weryfikację kompletności technicznej po jej przesłaniu. Ma to na celu upewnienie się, że dokumentacja zawiera wszystkie wymagane informacje. Sprawdzane są wszystkie informacje zawarte w dokumentacji, niezależnie od tego, czy są one nowo przesłane, czy też stanowią już część wcześniej złożonej dokumentacji.

Można skorzystać z asystenta walidacji w IUCLID („Validation assistant”), aby przeprowadzić symulację weryfikacji kompletności przed przesłaniem dokumentacji do ECHA.

Oprócz automatycznej weryfikacji kompletności, którą można symulować za pomocą asystenta walidacji w IUCLID, pracownicy ECHA przeprowadzają ręczne weryfikacje niektórych części rejestracji, takich jak zwolnienia z wymogów dotyczących danych i CSR.

Należy zapoznać się z etapem czwartym „Ocena zagrożenia i ryzyka” oraz etapem piątym „Tworzenie dokumentacji rejestracyjnej” rejestracji, aby uzyskać lepszy ogląd informacji niezbędnych do sporządzenia dokumentacji rejestracyjnej.

Większość aktualizacji jest bezpłatna. Istnieje jednak opłata za zwiększenie zakresu wielkości obrotu oraz za dodanie do dokumentacji kolejnych elementów podlegających opłacie, na przykład wniosku o zapewnieni poufności określonych informacji. Przed złożeniem dokumentacji zaleca się uruchomienie kalkulatora opłat dostępnego w IUCLID. Faktury zostaną przesłane za pośrednictwem systemu REACH-IT.

Po przesłaniu zaktualizowanej rejestracji do ECHA za pośrednictwem systemu REACH-IT dokumentacja przejdzie przez kroki objaśnione w szóstym etapie rejestracji „Przedkładanie dokumentacji rejestracyjnej” w sekcji „Od przedłożenia dokumentacji do decyzji”.

Należy śledzić wszystkie komunikaty ECHA dotyczące danej rejestracji i jej aktualizacji, które będą wysyłane do za pośrednictwem systemu REACH-IT. Otrzymywanie powiadomień o zagrożeniu drogą mailową można włączyć w zakładce „Company information” („Informacje o przedsiębiorstwie”) w koncie w systemie REACH-IT.