Wymagania w zakresie informacji: Od 1 do 10 ton rocznie

Aby zarejestrować substancję wytwarzaną lub importowaną w ilości od 1 do 10 ton rocznie, należy przedstawić informacje na temat jej właściwości fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych – z wyjątkiem sytuacji, gdy określone wymaganie nie ma zastosowania do danej substancji. Szczegółowe informacje na temat wymagań można znaleźć w załączniku VII do rozporządzenia REACH.

Na podstawie dostępnych danych należy uzgodnić z innymi firmami rejestrującymi odpowiednią klasyfikację i oznakowanie substancji.

Jeśli można wykazać, że w przypadku danej substancji przewidywane ryzyko jest niskie, wówczas można skorzystać z obniżonych wymagań informacyjnych i przedstawić tylko dane fizykochemiczne (wymienione w punkcie 7 załącznika VII).

Alternatywnie w przypadku dokonania rejestracji dotyczącej ilości od 1 do 10 ton rocznie z pełnym zestawem informacji wymienionych w załączniku VII, nie jest konieczne uiszczanie opłaty rejestracyjnej. W takim przypadku należy ubiegać się o zwolnienie z opłaty podczas tworzenia dokumentacji w systemie IUCLID. Jednakże jeżeli państwa substancja spełnia kryterium załącznika III, nie ma zastosowania zwolnienie z opłat i konieczne będzie uiszczenie opłaty rejestracyjnej.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)