Collaborate with your co-registrants

Współpracuj ze swoimi współrejestrującymi

Wszyscy współrejestrujący ponoszą wspólną odpowiedzialność za aktualizowanie wspólnie przedłożonych informacji dotyczących rejestracji. Obejmuje ona informacje na temat właściwości fizykochemicznych, toksykologicznych oraz ekotoksycznych substancji, klasyfikacji i oznakowania oraz wytyczne dotyczące bezpiecznego stosowania.

Jeżeli aktualizacja dotyczy wspólnie przedłożonych informacji, to wiodący rejestrujący jest odpowiedzialny za aktualizację rejestracji w imieniu członków wspólnego przedłożenia.

Aby zarządzać pracą, trzeba zawrzeć umowę o współpracy. Ponadto niektóre aktualizacje generują nowe koszty, dlatego należy uzgodnić ze współrejestrującymi sposoby podziału takich kosztów.

Wspólnie przekazane dane muszą zostać zaktualizowane w formacie IUCLID na przykład w następujących przypadkach:

  • dowiadujesz się o nowych niebezpiecznych właściwościach substancji, np. w trakcie regularnego przeglądu literatury lub z informacji podanych przez klienta,
  • należy zaktualizować wspólnie przedłożony CSR, np. po identyfikacji nowych zastosowań lub przeciwwskazań stosowania danej substancji,
  • zmianie ulega klasyfikacja i oznakowanie danej substancji, na przykład w wyniku zmian w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji i oznakowania (rozporządzenie CLP) lub w przypadku pojawienia się nowych informacji na temat niebezpiecznych właściwości,
  • przedsiębiorstwo będące częścią wspólnego przedłożenia zwiększa wielkość produkcji i przenosi się do wyższego zakresu wielkości obrotu. Jeżeli informacje potrzebne do rejestracji w wyższym przedziale wielkości obrotu nie są jeszcze dostępne we wspólnym przedłożeniu, konieczne będzie ich wygenerowanie i włączenie do dokumentacji. Współrejestrujący muszą uzgodnić podejście w tej kwestii. Należy przynajmniej zwrócić się do wszystkich rejestrujących we wspólnym przedłożeniu z zapytaniem, czy posiadają jakiekolwiek istotne informacje lub czy również zamierzają przenieść się do wyższego zakresu wielkości obrotu.
  • ECHA lub państwo członkowskie zwraca się do współrejestrujących o dodatkowe informacje w trakcie oceny dokumentacji lub substancji. Współrejestrujący, do których skierowana jest decyzja, muszą uzgodnić podejście do sposobu realizacji wniosku.