Modele QSAR

modele zależności struktura-aktywność (SAR) i modele ilościowe zależności struktura-aktywność (QSAR) – łącznie nazywane (Q)SAR – są modelami matematycznymi, które można wykorzystywać do przewidywania fizykochemicznych, biologicznych i związanych z losami w środowisku właściwości związków na podstawie znajomości ich budowy chemicznej. Modele te są dostępne bezpłatnie lub jako komercyjne programy komputerowe.

Użycie (Q)SAR umożliwia uzyskanie wiarygodnych informacji, które są porównywalne z wymogami informacyjnymi i wystarczające do ich spełnienia. Modele (Q)SAR muszą mieć ustaloną ważność naukową, a substancja musi należeć do dziedziny zastosowania modelu. Podobnie jak w przypadku każdej innej formy danych, konieczne jest dostarczenie wystarczającej dokumentacji, która umożliwi niezależną ocenę wyników.

Wskazówki

  • Modele (Q)SAR można stosować w odniesieniu do właściwości fizykochemicznych i niektórych właściwości związanych z toksycznością dla środowiska i z losami w środowisku. Obecnie modele (Q)SAR nie nadają się do użycia w odniesieniu do złożonych właściwości toksykologicznych, ponieważ nie nadają się do celów klasyfikacji i oznakowania czy oceny ryzyka.
  • Należy dokładnie udokumentować używane modele (Q)SAR w dokumentacji rejestracyjnej, przy użyciu standardowych formatów w programie IUCLID.
  • Zaleca się używanie modeli klasyfikacji (przewidywanie odpowiedzi tak/nie) w odniesieniu do właściwości, w przypadku których można wyrazić w ten sposób wynik badania.
  • Należy rozważyć wykorzystanie dodatkowych parametrów i skojarzenie potencjalnych interakcji pomiędzy nimi. Modele (Q)SAR można połączyć z innymi danymi i wykorzystać w podejściu opartym na ciężarze dowodów.
  • Należy stworzyć po jednym rekordzie badania w odniesieniu do każdej struktury chemicznej podlegającej przewidywaniu z użyciem modelu (Q)SAR.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)