Collaborate with your co-registrants

Spolupracujte s ostatními žadateli o společnou registraci

Všichni žadatelé o společnou registraci mají společnou odpovědnost za aktualizaci společně předložených informací k registraci. To zahrnuje informace o fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnostech látky, klasifikaci a označení a pokyny pro bezpečné použití.

Pokud se aktualizace týká společně předložených informací, je povinností hlavního žadatele o registraci aktualizovat registraci jménem účastníků společného předložení.

K organizaci těchto činností musíte mít uzavřenu dohodu o spolupráci. Některé aktualizace s sebou navíc mohou nést nové náklady, musíte se proto s ostatními žadateli o společnou registraci domluvit, jak budete náklady sdílet.

Společně předložené údaje musí být aktualizovány ve formátu IUCLID, například v následujících případech:

  • Dozvíte se o nových nebezpečných vlastnostech látky, například během pravidelného přezkumu literatury nebo na základě sdělení nových informací zákazníkem.
  • Společně předloženou zprávu o chemické bezpečnosti je třeba aktualizovat, pokud u dané látky dojde k určení nových použití nebo naopak nových nedoporučovaných způsobů použití.
  • Klasifikace a označení vaší látky se mění například v důsledku změn nařízení o klasifikaci a označování (CLP), nebo pokud jsou k dispozici nové informace o nebezpečných vlastnostech.
  • Podnik, který je součástí společného předložení, zvýší objem výroby a začne spadat do vyššího množstevního rozmezí. Pokud informace potřebné k registraci ve vyšším množstevním rozmezí dosud nejsou ve společném předložení k dispozici, bude je třeba vytvořit a zahrnout do dokumentace. Žadatelé o společnou registraci se musejí dohodnout na postupu. Minimálně se musíte všech žadatelů o registraci v rámci společného předložení zeptat, zda disponují nějakými relevantními informacemi nebo zda také neplánují přesun do vyššího množstevního rozmezí.
  • Agentura ECHA nebo členský stát si od žadatelů o společnou registraci v průběhu hodnocení dokumentace nebo látky vyžádají doplňující informace. Žadatelé o společnou registraci, jimž je rozhodnutí určeno, se musí dohodnout na postupu, jak žádosti vyhovět.