Shromažďování informací o použitích

 

Ve své registrační dokumentaci musíte uvést, jakým způsobem se vaše látka používá ve vašem dodavatelském řetězci. K získání těchto informací můžete využít mnoho zdrojů, například:

 • znalosti o použitích vašich zákazníků shromážděné vaší společností: Použití látky znáte díky trhu, na který látku dodáváte. Použití už jste mohli v minulosti uvádět v bezpečnostních listech, které dodáváte svým zákazníkům,
 • přímý kontakt se zákazníky: Tento způsob je relevantní, pokud dodáváte látku omezenému počtu zákazníků, kteří látku přímo používají k reakcím nebo v předmětech,
 • mapy použití pro jednotlivé skupiny uživatelů jsou dostupné na internetových stránkách agentury ECHA. Jsou relevantní například tehdy, pokud dodáváte látku formulátorům. Můžete využít již sestavené mapy a dohodnuté popisy typických použití pro danou skupinu uživatelů. Dostupnost map použití pro jednotlivé skupiny uživatelů si ověřte v přehledné tabulce na internetových stránkách agentury ECHA.

Jestliže svou látku neprodáváte přesně stanovenému odvětví, například pouze distributorům, budete si muset na shromáždění informací o použitích vyhradit určitý čas.

Pokud se připojujete k již existující registraci, ověřte si, zda jsou použití ve vašem dodavatelském řetězci náležitě popsána. Poté byste měli převzít tentýž popis.

Věnujte pozornost způsobu popisu vašich použití, neboť tyto informace využívají například orgány k určení látek, u nichž je třeba přednostně přijmout regulační opatření k řízení rizik. Doporučujeme:

 • zahrnout pouze skutečná použití, která jsou relevantní pro váš dodavatelský řetězec,
 • zahrnout informace o množstevním rozmezí pro jednotlivá použití,
 • shromáždit a uvést co nejpřesnější informace o konkrétních použitích, včetně:
  • spotřebitelských použití,
  • použití v předmětech,
  • použití pouze na omezeném počtu míst,
  • kontrolovaných použití,
  • použití jako meziprodukty,
  • použití v materiálech pro styk s potravinami a použití v kosmetických přípravcích.

Možná budete muset popsat nejen použití ve vaší registrační dokumentaci, ale také podmínky bezpečného použití ve scénářích expozice, které jsou součástí zprávy o chemické bezpečnosti. Zpráva o chemické bezpečnosti je vyžadována, pokud registrujete látku v množství 10 tun nebo větším za rok.

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)