Přejít k obsahu
Přejít k obsahu

Registrace

Registrace znamená, že předložíte agentuře ECHA dokumenty, které prokazují, že s látkou, se kterou obchodujete, je zacházeno během celého dodavatelského řetězce bezpečně a že je zajištěna ochrana lidského zdraví a životního prostředí.

Dokumenty, které musíte předložit, závisí na objemu látky, kterou uvádíte na trh, na její nebezpečnosti a na tom, zda se látka používá pouze jako meziprodukt při výrobě jiné látky za přísně kontrolovaných podmínek.

Tyto dokumenty je nutno předložit v rámci registrační dokumentace. Registrační dokumentace obsahuje popis použití látky, její fyzikálně-chemické, ekotoxikologické a toxikologické vlastnosti a rovněž posouzení nebezpečnosti a rizik, v němž je uvedeno, jak jsou rizika, která představuje použití látky, kontrolována.

Registrace se předkládají ve formátu IUCLID pomocí nástroje REACH-IT. Ve většině případů je nutno uhradit registrační poplatek.

 

 

Registrace se vztahuje na látky

Každá látka vyžaduje vlastní registraci. Pokud nakládáte se směsmi látek, jako jsou detergenty či nátěry, či s předměty, z nichž se uvolňují látky, musíte registrovat jednotlivé látky, které jsou ve směsi nebo předmětu obsaženy.

Látky, které registrujete, musíte také označit a pojmenovat podle jednotných pravidel a kritérií, abyste mohli zjistit, zda jde o tytéž látky jako u jiných společností. V případě, že se jedná o totožné látky, musíte k registraci přistoupit společně.

 

Musíte provést registraci společně s jinými společnostmi
Pro registraci jsou stanoveny různé lhůty

Začínáme

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)


Route: .live2