Registrace

Ve své registraci prokážete, že s látkou, se kterou obchodujete, je zacházeno během celého dodavatelského řetězce bezpečně a že je zajištěna ochrana lidského zdraví a životního prostředí. Tyto informace uvedete v registrační dokumentaci předložené agentuře ECHA.

Dokumenty, které musíte předložit, závisí na objemu látky, kterou uvádíte na trh, na její nebezpečnosti a na tom, zda se látka používá pouze jako meziprodukt při výrobě jiné látky za přísně kontrolovaných podmínek.

Registrační dokumentace obsahuje popis použití látky, její fyzikálně-chemické, ekotoxikologické a toxikologické vlastnosti a rovněž posouzení nebezpečnosti a rizik, v němž je uvedeno, jak jsou rizika, která představuje použití látky, kontrolována.

Registrace se předkládají ve formátu IUCLID pomocí nástroje REACH-IT. Ve většině případů je nutno uhradit registrační poplatek.

 

 

Registrace se vztahuje na látky

Každá látka vyžaduje vlastní registraci. Pokud nakládáte se směsmi látek, jako jsou detergenty či nátěry, či s předměty, z nichž se mají uvolňovat látky, jako jsou tkaniny s krémem, musíte registrovat jednotlivé látky, které jsou ve směsi nebo předmětu obsaženy.

Látky, které registrujete, musíte označit a pojmenovat podle určitých pravidel a kritérií, abyste mohli zjistit, zda jde o tytéž látky jako u jiných společností. V případě, že se jedná o totožné látky, musíte k registraci látky přistoupit společně s nimi.

 

Jak se zaregistrovat společně s jinými společnostmi
Před zahájením výroby nebo dovozu se musíte zaregistrovat

V současné době musíte zaregistrovat jakoukoli látku dříve, než ji vyrobíte nebo dovezete do Evropského hospodářského prostoru.

Do 31. května 2018 určil načasování vaší registrace druh vaší látky (zavedené nebo nezavedené). U všech dokumentací předložených po 31. květnu 2018 musíte před zahájením výroby nebo dovozu své látky počkat, než obdržíte své registrační číslo.

 

 

Praktické rady o změnách v registraci

Přechodný systém pro registraci zavedených látek skončil dne 31. května 2018. Prováděcí nařízení (EU) 2019/1692 uvádí, jak by měly být látky po tomto datu registrovány.

1. Výpočet množství za kalendářní rok

Od 1. ledna 2020 musíte stanovit svou povinnost registrace na základě objemu látky, kterou vyrobíte nebo dovezete za kalendářní rok. Výpočet na základě tříletého průměru pro zavedené látky již neplatí.

Podrobné informace naleznete v části „Vaše registrační povinnosti“.

2. Žádné další používání předběžných registrací

Od 1. ledna 2020 již nemůžete jako výchozí bod pro registraci své látky používat svou předběžnou registraci. Namísto toho musíte před registrací odeslat agentuře ECHA dotaz.

3. Povinnost vznést dotaz u všech látek

Od 1. ledna 2020 se povinnost vznést dotaz bude vztahovat rovněž na látky, které jste již předběžně zaregistrovali, ale dosud plně nezaregistrovali. Pokud plánujete registraci jakékoli látky, musíte se u agentury ECHA informovat, zda pro tuto látku již nebyla předložena registrace. Poté obdržíte kontaktní údaje předchozích žadatelů o registraci (pokud jsou zaznamenáni v databázi), aby vás podpořili s ohledem na povinnost sdílení údajů a společné registrace.

Další informace naleznete v části „Vyhledání společných žadatelů o registraci“.

4. Žadatelé o společnou registraci nadále spolupracují

Přestože účastníci fór pro výměnu informací o látce (SIEF) již formálně nemají povinnost odpovídat na žádosti, na všechny žadatele o společnou registraci stejné látky se i nadále vztahuje povinnost sdílet údaje a registrovat látku společně.

Žadatelé o společnou registraci jsou nadále povinni vyvinout veškeré úsilí, aby sdíleli údaje a zajistili, že náklady na sdílení informací budou stanoveny spravedlivým, transparentním a nediskriminačním způsobem.

Prováděcí nařízení doporučuje, aby žadatelé o registraci používali podobné neformální komunikační platformy, jako jsou ty, které používali k registraci zavedených látek do 31. května 2018.

Podrobné informace naleznete v části „Spolupráce“.

5. Pouze jeden druh sporu ohledně sdílení dat

Od 1. ledna 2020 můžete předkládat pouze spory ohledně sdílení údajů podle článku 27. Předkládání sporů podle článku 30 již nebude možné, i když byla jednání zahájena před 31. květnem 2018. To znamená, že žadatelé mohou získat povolení odkazovat na všechny studie v registraci (článek 27), na rozdíl od omezení pouze na studie na obratlovcích (článek 30).

Další informace naleznete v části „Spolupráce“> „Spory v praxi“.

6. Možností jsou i nadále snížené požadavky na informace

Na zavedené látky, které nesplňují kritéria uvedená v příloze III nařízení REACH, se nadále vztahují výhody ze snížených požadavků na informace, pokud je registrujete v nejnižším množstevním rozmezí (1–10 tun za rok).

Pokud vaše látka splňuje podmínky pro využití snížených požadavků na informace, můžete ji zaregistrovat tak, že předložíte registrační dokumentaci pouze s informacemi o jejích fyzikálně-chemických vlastnostech. Případně můžete svou registraci předložit s úplnými informacemi požadovanými pro registraci 1–10 tun za rok a požádat o zproštění od poplatku, aby byl váš registrační poplatek snížen.

Další informace naleznete v části „Jaké informace potřebujete“> „Snížené požadavky na informace“. Tato možnost se vztahuje pouze na zavedené látky.

7. Prohlášení vaší látky za zavedenou

Vzhledem k tomu, že přechodný režim pro zavedené látky skončil, není ve většině případů prohlášení vaší látky za zavedenou při registraci zapotřebí.

Musíte však i nadále ve své registraci prokázat, že látka je zavedená, a to v následujících případech:

  • pokud zaregistrujete zavedenou látku nesplňující kritéria přílohy III v nejnižším hmotnostním rozmezí (1–10 tun za rok) se sníženými požadavky na informace,
  • pokud zaregistrujete zavedenou látku, která nesplňuje kritéria stanovená v příloze III, v nejnižším hmotnostním rozmezí (1–10 tun za rok), se standardními požadavky na informace a požadujete osvobození od poplatku,
  • pokud podáte žádost o zachování důvěrnosti po dobu šesti let na jméno své nezavedené látky.

Na základě definice zavedené látky musíte stanovit, že vaše látka je zavedená látka. To, zda jste látku předběžně zaregistrovali, není relevantní.

Látka je definována jako zavedená látka, pokud splňuje alespoň jedno z následujících kritérií:

  1. je uvedena v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek (EINECS). [Látky s číslem ES začínajícím číslicí 2 nebo 3 jsou uvedeny na seznamu EINECS.];
  2. byla vyrobena/dovezena v členském státě, ale nebyla výrobcem nebo dovozcem uvedena na trh v období mezi 1. červnem 1992 a 31. květnem 2007, pokud o tom máte písemné důkazy;
  3. výrobce nebo dovozce uvedl látku na trh v členském státě před 1. červnem 2007 a za předpokladu, že o tom máte písemné důkazy, lze látku označit za „látku, která není nadále pokládána za polymer“ (NLP). [Látky s číslem ES začínajícím číslicí 5 jsou NLP.]

V opačném případě je vaše látka nezavedená.