Respect the deadlines for updating

Dodržování lhůt pro aktualizaci

Obdržíte-li rozhodnutí o hodnocení, které požaduje, abyste doplnili údaje ke své registraci, musíte tyto informace poskytnout ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o hodnocení.

Pokud se vaše znalosti o látce nebo jejím použití změní, musíte svou registraci z vlastního podnětu bez zbytečného prodlení aktualizovat. Lhůty pro provedení očekávaných aktualizací dokumentace byly upřesněny v prováděcím nařízení Komise (EU) 2020/1435 a jsou shrnuty v následující tabulce:

Změna, která byla důvodem aktualizace Lhůta pro předložení aktualizace Počátek lhůty
Změny statusu žadatele o registraci, jako například zda jde o výrobce, dovozce nebo výrobce předmětů, nebo jeho identifikace, například změny jména nebo adresy 3 měsíce Počítáno ode dne, kdy konkrétní změna nabývá účinku.
Změny ve složení látky 3 měsíce Počítáno ode dne, kdy začne výroba nebo dovoz s uvedenou změnou ve složení látky.
Změny v ročním nebo celkovém množství látek, které žadatel o registraci vyrobil nebo dovezl. 3 měsíce / 6 měsíců (v případě návrhů zkoušek) Pokud není nutné získat žádné nové údaje, máte tři měsíce na to, abyste předložili aktualizovanou dokumentaci. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy bylo dosaženo vyššího množstevního rozmezí.

Pokud je nutné získat nové údaje a registrace spadá do příloh VII nebo VIII nařízení REACH, máte tři měsíce na to, abyste zahájili jednání se zkušební laboratoří za účelem získání chybějících údajů.

Pokud požadavky na informace spadají pod přílohy IX nebo X nařízení REACH, máte na aktualizaci registrace šest měsíců, abyste zahrnuli návrhy zkoušek pro chybějící údaje, počítáno ode dne, kdy zjistíte potřebu provést jednu nebo více zkoušek uvedených v těchto přílohách.
Nová určená použití a nové nedoporučované způsoby použití, pro které je látka vyráběna nebo dovážena. 3 měsíce V případě nového určeného použití se počítá ode dne, kdy obdržíte všechny informace potřebné k provedení posouzení rizik.

V případě nového nedoporučeného způsobu použití se počítá ode dne, kdy máte k dispozici informace o rizicích spojených s tímto použitím.
Nové poznatky o rizicích látky pro lidské zdraví nebo životní prostředí, o kterých se dá důvodně předpokládat, že se o nich žadatel o registraci dozvěděl, a které vedou ke změnám v bezpečnostním listu nebo zprávě o chemické bezpečnosti. 6 měsíců Počítáno ode dne, kdy jste se dozvěděli o dotčených nových poznatcích nebo kdy lze důvodně předpokládat, že jste se o nich dozvěděli.
Změny klasifikace a označení látky
  • 6 měsíců (pro vlastní klasifikaci)
  • V případě doplnění, změny nebo zrušení harmonizované klasifikace a označení musí být provedena aktualizace nejpozději v den, od kterého se tato změna má uplatnit.
V případě nové nebo změněné vlastní klasifikace se lhůta počítá ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí o změně klasifikace a označení látky.
Aktualizace nebo změny zprávy o chemické bezpečnosti nebo pokynů pro bezpečné použití. 12 měsíců Počítáno ode dne, kdy byla zjištěna potřeba aktualizovat nebo změnit zprávu o chemické bezpečnosti nebo pokyny pro bezpečné použití.
Žadatel o registraci rozhodl o nutnosti provedení zkoušky uvedené v příloze IX nebo X – v těchto případech se musí předložit návrh zkoušky. 6/12 měsíců 6 měsíců ode dne, kdy žadatel o registraci rozhodne o nutnosti provést jednu nebo více zkoušek uvedených v příloze IX nebo X nařízení REACH.

V případě, že se vypracovaný návrh zkoušky zaměřuje na skupinu látek, musí být dokumentace předložena agentuře ECHA nejpozději dvanáct měsíců ode dne, kdy žadatel nebo žadatelé o registraci zjistí, že je potřeba provést jednu nebo více zkoušek uvedených v příloze IX nebo X nařízení REACH.
Změny v rozsahu přístupu k informacím v registru. 3 měsíce Počítáno ode dne, kdy ke změně došlo.

Další příklady, které vyžadují aktualizaci (např. případy, kdy aktualizace vyžaduje další zkoušku, aktualizace v důsledku aktualizace příloh nařízení REACH, aktualizace v rámci společného předložení), a vysvětlení, jak vypočítat lhůtu v případě, že je vyžadováno více aktualizací, jsou vysvětleny v pokynech pro registraci.