Musí být moje látka registrována?

Jakmile znáte identitu svojí látky, je třeba zjistit, zda je nutné tuto látku registrovat, nebo zda je od povinnosti registrace osvobozena.

Na internetových stránkách agentury ECHA zjistíte, zda je vaše látka již zaregistrována. To je první informace o tom, zda je nutné vaši látku zaregistrovat.

 

Krok 1. Ověřte si, zda není vaše látka osvobozena od povinnosti registrace

Následující látky není třeba registrovat bez ohledu na to, jak je používáte:

 • Polymery: látky splňující definici polymeru podle nařízení REACH nemusí být registrovány, může však být nutné registrovat monomery a jiné látky používané k výrobě daného polymeru.
 • Látky zahrnuté do přílohy V nařízení REACH: tento seznam popisuje 13 obsáhlých kategorií látek.
 • Látky zahrnuté do přílohy IV nařízení REACH: tento seznam obsahuje 68 látek představujících nízké riziko, obvykle přírodního původu, včetně vody.
 • Radioaktivní látky: látky vyzařující takové množství radioaktivního záření, že je nutné zajistit ochranu osob a životního prostředí, jsou regulovány směrnicí Euratomu.
 • Látky, na které se vztahuje vnitrostátní výjimka z důvodu obrany.
Krok 2. Ověřte si, zda není použití vaší látky osvobozeno od povinnosti registrace
Látky není třeba registrovat v případě, že jsou používány pouze
 
 • jako neizolované meziprodukty: meziprodukty, které nejsou během syntézy záměrně odebírány (vyjma odběru vzorků) ze zařízení, ve kterém syntéza probíhá,
 • k výzkumu a vývoji zaměřenému na výrobky a postupy (PPORD): tyto látky jsou osvobozeny od povinnosti registrace po dobu pěti let (tuto dobu lze prodloužit), pokud své činnosti v oblasti výzkumu a vývoje zaměřeného na výrobky a postupy oznámíte agentuře ECHA,
 • v potravinách nebo krmivech (včetně použití jako přídatná látka nebo látka určená k aromatizaci).
 • jako účinné nebo pomocné látky v léčivých přípravcích pro humánní nebo veterinární použití,
 • jako účinné látky v biocidních přípravcích nebo přípravcích na ochranu rostlin. Ty jsou považovány za již registrované.

Pokud se vaše látka používá rovněž pro jiné účely, které nejsou osvobozeny od povinnosti registrace, bude nutné látku pro tato použití registrovat.

 

Krok 3. Ověřte si, zda není vaše látka osvobozena od povinnosti registrace na základě svého původu
Následující látky není třeba registrovat:
 
 • látky již zaregistrované, vyvezené a znovu dovezené do EHP, 
 • látky pod celním dohledem uskladněné pro účely zpětného vývozu, 
 • odpadní látky: látky, které byly odstraněny jako odpad (z domácností, od profesionálních či průmyslových uživatelů), podle definice v rámcové směrnici o odpadech, není nutné registrovat, avšak látky zpětně získávané z odpadu se obvykle registrovat musí, s následující výjimkou:
 • zpětně získané látky, které již byly registrovány.
Pro látky uvedené níže platí podle nařízení REACH určitá zvláštní ustanovení, od povinnosti registrace však osvobozeny nejsou: 
 
 • nanočástice, 
 • látky, které nejsou nebezpečné, a neklasifikované látky, 
 • látky v kosmetických výrobcích,
 • materiály určené pro styk s potravinami,
 • paliva, 
 • látky obsažené ve směsích, jejichž množství nepřesahuje určité koncentrační limity,
 • izolované meziprodukty na místě nebo přepravované izolované meziprodukty, 
 • látky vzbuzující mimořádné obavy, 
 • látky podléhající povolení či omezení, 
 • látky oznámené v souladu se směrnicí 67/548/EHS třetí stranou. 
Pokud jste již v minulosti předložili oznámení, toto oznámení se nyní považuje za registraci podle nařízení REACH a vy máte povinnost ji aktualizovat. 

Categories Display

Označeno jako:

(chcete-li vyhledat příslušný obsah, klikněte na značku)